Všeobecné obchodné podmienky Vivre Deco SA


1. Definície

VIVRE DECO – spoločnosť Vivre Deco Company, so sídlom v Bukurešti, Bulevard Tudor Vladimirescu č. 22, Green Gate Office,11. poschodie, 5. štvrť, J40/3718/2012, IČ DPH SK8131373399, základný kapitál 7.250.800 ron existujúca a podnikajúca podľa právnych predpisov Rumunska.

STRÁNKA – doména vivrehome.sk a jej subdomény

OBSAH – je definovaný nasledovne:

 • všetky informácie na stránke, ktoré je možné navštíviť, prezerať si, alebo ktoré sú inak prístupné s využitím digitálnych zariadení;
 • obsah akéhokoľvek e-mailu zaslaného UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM Vivre Deco elektronickou cestou alebo prostredníctvom iných dostupných komunikačných prostriedkov;
 • všetky informácie komunikované akýmikoľvek prostriedkami zo strany zamestnanca alebo spolupracovníka Vivre UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM podľa kontaktných informácií bez ohľadu na to, či sú v nich tieto špecifikované;
 • informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov, ktoré Vivre Deco požaduje v určitom termíne;
 • informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov požadovaných treťou stranou, s ktorou Vivre Deco uzavrela zmluvu o spolupráci na dobu určitú;
 • údaje o Vivre Deco alebo akékoľvek iné súvisiace údaje.

SLUŽBA – elektronický obchod, realizovaný výlučne prostredníctvom verejne dostupných sekcií STRÁNKY za účelom ponúknutia možnosti zakúpiť si služby/tovar ZÁKAZNÍKOM, a to výlučne s využitím elektronických prostriedkov vrátane telekomunikačných prostriedkov.

ČLEN – fyzická osoba, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU prostredníctvom komunikačných prostriedkov (elektronicky, telefonicky, atď.) alebo na základe užívateľskej zmluvy medzi ČLENOM a Vivre Deco, pričom zmluva zahŕňa zriadenie a využívanie ÚČTU.

ÚČET – informačný systém, ktorý pozostáva z e-mailovej adresy a hesla, a ktorý umožňuje ČLENOM prístup sekciám STRÁNKY s obmedzeným prístupom, a teda prístup k SLUŽBE.

ZÁKAZNÍK – strana, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU alebo SLUŽBE po zriadení ČLENSKÉHO ÚČTU.

OBJEDNÁVKA – elektronický doklad, ktorý zohráva úlohu komunikačného prostriedku medzi PREDÁVAJÚCIM a ZÁKAZNÍKOM, prostredníctvom ktorého pomocou webovej stránke, ZÁKAZNÍK informuje PREDÁVAJÚCEHO o svojom zámere nákupu VÝROBKOV a SLUŽIEB z danej stránke.

Cena RRP – (Recommended Retail Price - odporúčaná maloobchodná cena) - sú informácie uvedené pre niektoré produkty v blízkosti predajnej ceny (vľavo na stránkach s vicerými produktami a pod predajnou cenou na stránke jednotlivých produktov), s nižším písmom ako ten, s ktorým sú napísané predajné ceny a šedou farbou.Pre produkty, ktoré sú ponúkané na predaj v cene RRP, sú uvedené iba ako predajná cena. Cena RRP NIE JE referenčnou cenou, ktorú Vivre deco používa vo svojich priestoroch, a mala by byť použitá iba ako informácia / odporúčanie od dodávateľa Vivre Deco.Tieto informácie zobrazujeme na účely porovnávacieho hodnotenia produktu a zákazník chápe, že označením menej zrejmé, táto informácia pravdepodobne nespôsobí zámenu a že nákupná akcia a v mojom košíku https://www.vivrehome.sk/ cart / index je jasná predajná cena pre každý produkt.

DOKUMENT – tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“).

KOMERČNÉ KOMUNIKÁCIE - akýkoľvek typ odoslanej správy (napríklad: e-mail / SMS / Viber / telefón / mobilný push / webpush / atď.) Obsahujúci všeobecné a tematické informácie, informácie o produktoch podobných alebo doplnkové k tým, ktoré ste si kúpili / prezerali, informácie o ponukách alebo propagačných akciách, informácie o tovare a službách pridané v časti „Môj účet / košík“, ako aj ďalšie obchodné oznámenia, ako napríklad prieskum trhu a prieskumy verejnej mienky.

ZMLUVA O PREDAJI NA DIAĽKU – podľa definície uvedenej v rumunskom OUG 34 z júna 2014 o právach spotrebiteľov zo zmlúv uzavretých s profesionálnymi obchodníkmi a o zmene a doplnení predchádzajúcich predpisov (článok 2 (7)) a podľa smernice o právach spotrebiteľa 2011/83/EU: každá zmluva, ktorá sa uzatvára medzi profesionálnym obchodníkom a spotrebiteľom ako súčasť organizovaného predaja na diaľku alebo systému poskytovania služieb, bez fyzickej účasti profesionálneho obchodníka a spotrebiteľa, výlučne s využitím jedného alebo viacerých telekomunikačných prostriedkov, a to až do okamihu uzavretia zmluvy.

NOVINKY/ UPOZORNENIA – pravidelný a výlučne elektronický spôsob informovania o produktoch, službách a/alebo propagačných akciách Vivre Deco v určitom čase, pričom Vivre Deco nepreberá zodpovednosť za obsiahnuté informácie.

TRANSAKCIA – inkasovanie alebo vrátenie určitej sumy za predaj produktu/služby Vivre Deco.

ZÁKAZNÍKOVI s využitím platobnej karty podľa dohody s Vivre Deco alebo bankovým prevodom bez ohľadu na spôsob dodania.


2. Všeobecné podmienky

2.1. V tomto dokumente sú uvedené podmienky, ktoré musí Zákazník alebo Člen splniť pri využívaní Stránky/ Obsahu/ Služby, a pri absencii inej účinnej zmluvy s Vivre Deco.

2.2. Člen alebo Zákazník súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto VOP v nasledovných situáciách, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na využívanie, navštevovanie a prezeranie Obsahu/ Služieb; Zákazník je povinný neustále sledovať, či nedošlo k aktualizácii, zmene alebo doplneniu VOP. V prípade rozporov sa na konkrétny prípad vzťahujú tie VOP, ktoré boli vykonateľné v čase zadania objednávky a jej písomného potvrdenia zo strany Vivre Deco.

2.3. Prístup k Službám je možný výlučne prostredníctvom verejne dostupnej stránky www.vivrehome.sk.

2.4. Využívaním Stránky/ Obsahu/ Služby preberá Člen alebo Zákazník zodpovednosť za aktivity, ktoré s využívaním súvisia. Preberá zároveň zodpovednosť za akúkoľvek hmotnú, duševnú, elektronickú alebo inú škodu, ktorú spôsobí na Stránke, v Obsahu, Službe Vivre Deco alebo tretej strane, ktorá je zmluvným partnerom Vivre Deco podľa vykonateľných právnych predpisov Rumunska.

2.5. Ak Užívateľ alebo Zákazník neodsúhlasí, neakceptuje a/alebo odvolá svoj súhlas s Dokumentom, zašle na adresu kontakt@vivrehome.sk e-mail s nasledovným znením:

 • 2.5.1 Vzdanie sa práva: na využívanie Služby, iných služieb z ponuky Vivre Deco na Stránke, zasielania noviniek/ upozornení a/alebo akejkoľvek komunikácie zo strany Vivre Deco (elektronická, telefonická, atď.).
 • 2.5.2 Odvolanie súhlasu a/alebo neakceptovanie Dokumentu v aktuálnom znení v danom čase je možné kedykoľvek zmeniť.

2.6. Pri uplatnení práva podľa bodu 2.5 je možné buď kontaktovať Vivre Deco, alebo využiť linky zaslané Vivre Deco za týmto účelom.

2.7. Ak Zákazník uhradil záväzky zo všetkých splatných Zmlúv a odvolá svoj súhlas s Dokumentom, počas toho, ako je Objednávka v procese spracovania, zruší Vivre Deco Objednávku bez ďalších povinností jednej strany voči druhej strane a bez nároku na náhradu škody.

2.8. Stránka je určená výlučne fyzickým osobám, ktoré majú viac ako 18 rokov, absolvovali príslušné štádiá registrácie, a ktorých účet nebol zo strany Vivre Deco zrušený alebo vymazaný, bez ohľadu na dôvod zrušenia alebo vymazania. Tým, že sa stane Členom, potvrdzuje osoba, že splnila všetky vyššie uvedené podmienky.


3. Obsah

3.1. Obsah ako je definovaný v Preambule, vrátane, ale nie len, loga, štylizovaných reprezentácií, komerčných symbolov, statických obrázkov, dynamických obrázkov, textu a/alebo multimediálneho obsahu na Stránke, je výlučným vlastníctvom Vivre Deco, ktorá si vyhradzuje všetky práva priamo alebo nepriamo získané za týmto účelom (užívateľská licencia a/alebo zverejnenie).

3.2. Člen alebo Zákazník nesmie kopírovať, šíriť, zverejňovať, prevádzať na tretie strany, modifikovať a/alebo meniť, využívať, odkazovať na, vystavovať, uviesť akýkoľvek obsah na žiadne iné účely, s výnimkou účelov zamýšľaných Vivre Deco, uviesť obsah na iných stránkach ako stránkach Vivre Deco, odstrániť akýkoľvek symbol, ktorý reprezentuje autorské právo Vivre Deco k obsahu, ako aj previesť, predať, šíriť materiály reprodukovaním, ukazovaním alebo úpravou obsahu, pokiaľ na túto činnosť nezískal výslovný súhlas Vivre Deco.

3.3. Akýkoľvek obsah, ku ktorému má Člen alebo Zákazník akýmkoľvek spôsobom prístup, sa riadi podmienkami tohto Dokumentu, pokiaľ nie je k Dokumentu pripojená špecifická a platná užívateľská zmluva medzi Vivre Deco a Členom/ Zákazníkom, a ak Vivre Deco na takýto obsah neposkytla výslovnú alebo implicitnú záruku.

3.4. Člen alebo Zákazník môže kopírovať, prevádzať a/alebo využívať obsah len na osobné a nekomerčné účely, pokiaľ táto činnosť nie je v konflikte s ustanoveniami tohto dokumentu.

3.5. Pokiaľ Vivre Deco poskytne Členovi alebo Zákazníkovi právo využívať určitý obsah v popísanej forme podľa jednotlivej užívateľskej zmluvy a Zákazník má alebo získa k nemu prístup na základe takejto zmluvy, toto právo sa vzťahuje výlučne na obsah alebo obsahy definované v zmluve, pokiaľ sú tento obsah alebo obsahy zobrazené na stránke počas trvania zmluvy, pričom toto právo nepredstavuje zmluvnú povinnosť na strane Vivre Deco v prospech daného Člena, Zákazníka alebo tretej strany, ktorá má/ získa prístup k takémuto obsahu akýmkoľvek spôsobom, a ktorá môže utrpieť straty v dôsledku využívania obsahu počas alebo po skončení platnosti užívateľskej zmluvy.

3.6. Obsah prístupný Členovi alebo Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky, atď.), alebo ktorý získal prístupom na, navštívením a/ alebo prezeraním Stránky nezakladá zmluvnú povinnosť na strane Vivre Deco a/ alebo jej zamestnancov alebo spolupracovníkov, ktorí zabezpečili prenos obsahu, ak takýto prenos existuje.

3.7. Využitie Obsahu na akékoľvek iné účely, s výnimkou tých výslovne povolených týmto dokumentom alebo na základe užívateľskej zmluvy pripojenej k tomuto dokumentu, je prísne zakázané.


4. Kontaktné údaje pre Zákazníkov a členov

4.1. Vivre Deco zverejní na stránke úplné a presné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré môžu využívať Zákazníci alebo Členovia.

4.2. Využitím kontaktného formulára alebo služby zobrazenej na stránke Zákazník alebo Člen automaticky povoľuje Vivre Deco, aby ho akýmkoľvek spôsobom skontaktovala, vrátane elektronických prostriedkov.

4.3. Čiastočné alebo úplné vyplnenie kontaktného formuláru a jeho zaslanie nezaväzuje Vivre Deco kontaktovať Člena alebo Zákazníka.

4.4. Prístup k Stránke, využívanie informácií uvedených na nej, návšteva stránok alebo zasielanie e-mailov alebo upozornení Vivre Deco sa vykonáva elektronicky, telefonicky alebo dostupnými komunikačnými prostriedkami medzi Zákazníkom alebo Členom a Vivre Deco, čím Zákazník alebo Člen udeľuje svoj súhlas s tým, aby dostával elektronické a/alebo telefonické upozornenia zo strany Vivre Deco, vrátane e-mailov, SMS alebo krátkych odkazov na stránke.

4.5. Zákazník vyslovene potvrdzuje, že kontaktné údaje, ktoré poskytol, sú jeho vlastné (mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa) a že ich Vivre Deco môže používať pre komunikáciu so Zákazníkom.


5. Novinky a upozornenia

5.1. Keď si Člen alebo Zákazník vytvorí Účet na Stránke po udelení súhlasu s Dokumentom (VOP), vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas so zasielaním noviniek a/alebo upozornení zo strany Vivre Deco prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky, a to e-mailom, SMS-kami alebo odkazmi na stránke.

5.2. Údaje získané od Člena za účelom zasielania noviniek a/alebo upozornení môže Vivre Deco využívať v súlade s pravidlami Ochrany osobných údajov.

5.3. Zákazník alebo Člen môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie noviniek a/alebo upozornení:

5.3.1. Využitím špeciálnej linky uvedenej pri zasielaných novinkách a/alebo upozorneniach (v dolnej časti e-mailu v sekcii “Kliknite sem na odhlásenie”) tam, kde je táto možnosť technicky prístupná.

5.3.2. Zrušením súhlasu so zasielaním noviniek a/alebo upozornení a s využívaním podstránok z obmedzenej sekcie stránky, zaslaním odstúpenia na individuálny účet Člena na www.vivrehome.sk.

5.3.3. Skontaktovaním Vivre Deco na vyššie uvedenej stránke podľa kontaktných údajov, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody.

5.4. Zrušenie zasielania noviniek a/alebo upozornení nezahŕňa zrušenie súhlasu s plnením ustanovení tohto Dokumentu a platí až po zaslaní.

5.5. Vivre Deco si vyhradzuje právo vybrať osoby, ktoré budú dostávať novinky a/alebo upozornenia, ako aj právo vymazať zo svojej databázy akéhokoľvek Člena alebo Zákazníka, ktorý poskytol súhlas so zasielaním noviniek a/alebo upozornení bez ďalších povinnosti na strane Vivre Deco alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

5.6. Vivre Deco nebude v novinkách a/alebo upozorneniach, ktoré zasiela Členom alebo Zákazníkom, uvádzať reklamné materiály ako obsah tretej strany, ktorá v čase zaslania noviniek a/alebo upozornení nie je obchodným partnerom Vivre Deco.

6. Ochrana osobných údajov

Vyvíjame všetku snahu, aby sme zabezpečili, ochranu a dôvernosť vašich osobných údajov a to implementáciou všetkých požadovaných technických a organizačných opatrení obsiahnutých v existujúcich zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, najmä nariadenia EÚ č. 679/2016 o všeobecných ochranných údajoch (ďalej len "GDPR"). Účelom nasledujúcej kapitoly je informovať Vás o osobných údajoch, ktoré spracovávame poskytnuté priamo alebo prostredníctvom našej webovej stránky, a tiež o spôsobe, akým spracovávame tieto údaje.

6.1. V súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov (GDPR) osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby, identifikované alebo identifikovateľné. V zásade ide o osobné údaje, na ktoré sa to vzťahuje a ktoré spoločnosť spracováva a to priezvisko, bydlisko, e-mailovú adresu, osobné identifikačné číslo, kód klienta, AWB dodací identifikačný kód, aby ste mohli výrobky dodať, atď.

6.1.1 Osobné údaje, ktoré Vivre Deco zhromažďuje a spracováva, sú: meno a priezvisko, bydlisko (poštová adresa potrebná na dodanie tovaru), e-mailovú adresu, osobné identifikačné číslo, telefónne číslo, univerzálny jedinečný identifikátor (universal unique identifier UUID), kód klienta, údaje o faktúre (na dokončenie objednávky), hlasové, bankové údaje (v prípade splátok pre objednávku) účet na sociálnych médiách.

Nezhromažďujeme a nespracovávame žiadnym iným spôsobom osobitnú kategóriu osobných údajov, ako ich definuje GDPR. Rovnako tak nechceme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov.

6.1.2. V súlade s GDPR, prevádzkovateľmi pre súčasné spracovanie osobných (prevádzkovateľské spoločnosti) sú tieto spoločnosti: i) VIVRE DECO SA, právnická osoba založená podľa rumunských právnych predpisov so sídlom v Bukurešti, Tudor Vladimirescu Bd., Green Gate Kancelária, 11. poschodie, okres 5, zapísaná pod obchodným registračným číslom J40 / 3817/2012 a CUI RO30010618 a / alebo ii) Vivre Logistics SRL, právnická osoba založená podľa rumunských právnych predpisov so sídlom v Bukurešti, Giurgiului Ulica č. 321, budova C2, pozemok a prvé poschodie, okres 4, zapísaný v obchodnom registri číslo J40 / 10627/2013 a CUI RO32172403, pričom obidve spĺňajú požiadavky vnútroštátneho práva a GDPR pri spracovaní Vašich osobných údajov, prijali najvyššie bezpečnostné opatrenia a spracovávajú osobné údaje len za vymedzeným účelom. Osobné údaje boli zhromaždené / spracované atď. počas aktuálneho obchodného vzťahu alebo obchodného vzťahu medzi stranami, ku ktorým ste vyjadrili Váš platný súhlas podľa platného zákona v danom okamihu.

6.1.3. Spoločnosť by Vás chcela informovať, že podrobnosti podľa článku 6.1. a nasl. majú len exemplifikatívny charakter a nie sú extenzívne a v správe dotknutej osobe o poskytnutej službe klient poskytuje len minimálne množstvo osobných údajov potrebné na splnenie účelov / činností, ktoré vykonáva spoločnosť Vivre Deco.

6.2. V rámci správy tejto webovej stránky spoločnosť Vivre Deco zhromažďuje špecifické informácie ("Osobné údaje") týkajúce sa dotknutých osôb, údaje poskytnuté jednotlivými subjektmi prostredníctvom dobrovoľného vyjadrenia súhlasu, priamo (napríklad meno a priezvisko, bydlisko, e-mail adresa, telefónne číslo atď.) alebo nepriamo (napríklad adresa IP, UUID atď.)

6.3. Spoločnosť spracováva osobné údaje poskytované Členom / Klientom na nasledovné účely:

 • spracovanie objednávok a splátok;
 • plnenie zmluvnej dohody s partnermi na účtovné účely;
 • optimalizácia marketingovej aktivity;
 • riešenie všetkých žiadostí týkajúcich sa plnenia objednávky

 • marketingová komunikácia;
 • spravovanie používateľského účtu na platforme Vivre;
 • štatistické účely;
 • spätná väzba na služby poskytnuté Vivre Deco.
 • spätná väzba poskytovaná k produktom/kolekciám ponúkaným Vivre Deco vyjadrením voľby zákazníkov/členov týkajúcich sa určitých kolekcií tovaru, voľby, ktoré je možné zverejniť v internetovom obchode spoločnosti, čím sa zabezpečí lepšia propagácia príslušného tovaru.

6.4. Spoločnosť Vivre Deco zhromažďuje, spracúva a spravuje Vaše osobné údaje podľa GDPR po dobu stanovenú: (i) podľa právnych požiadaviek, ktoré poskytuje občianskeho a trestného zákonníka o predpisovaní a tiež zmluvných podmienkach dohodnutých a akceptovaných vo VOP, osobné údaje uchováva spoločnosť počas určitého obdobia 3 roky od splnenia zmluvy (v prípade dodávok a nedodržania zmluvy) žiadosti o splatenie); (ii) zhromaždené osobné údaje sú archivované / uchovávané počas ďalších 3 rokov pre prípady výskytu žiadosti o vrátenie platby pre konkrétny účet. Okrem toho by ste mali vedieť, že môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás informovali ohľadne produktov a služieb, propagačných ponúk alebo na odber newsletteru. Ako všeobecné pravidlo, tento súbor osobných údajov bude spracovaný na účely priameho marketingu, ktoré budú mať len vaše súhlas a použitím komunikačných kanálov (e-mail, sms atď.), ma ktoré ste poskytli na adrese moment udelenia súhlasu. Vzhľadom na to je dôležité, aby ste vedeli, že naše spracovateľské činnosti na základe vášho súhlasu začneme až v momente udelenia Vášho súhlasu a to až do odvolania súhlasu tohto súhlasu, na čo ste oprávnený kedykoľvek. Klient Vivre predkladaním svojich osobných údajov deklaruje a akceptuje že za žiadnych iných podmienok, nebudú jeho osobné budú zahrnuté, archivované v databáze spracovateľa, dávajúc jeho špecifický a jednoznačný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, ako je podrobne opísané v bode 6.3.

6.5. Spoločnosť Vivre Deco Vás informuje, že spracovanie osobných údajov predstavuje: akúkoľvek činnosť / súbor činnosti s osobnými údajmi (s automatizovanými prostriedkami alebo bez nich), resp. nahrávanie, správa, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie, menenie, extrakcia, konzultovanie, používanie, šírenie, sprístupňovanie, zladenie, kombinovanie, obmedzovanie, odstraňovanie, ničenie atď. (tieto prezentované činnosti slúžia ako príklady v súčasných podmienkach, spracovanie znamená akýkoľvek typ činnosti týkajúce sa osobných údajov).

6.6. Z teritoriálneho hľadiska sa tieto ustanovenia a regulácia vzťahuje na všetky spracovateľské operácie osobných údajov vykonávané prevádzkovateľom alebo spracovateľom so sídlom v EÚ, spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci EÚ, ktoré vykonávajú externý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ EÚ, ak: ponúka tovar alebo služby občanom EÚ alebo sa správanie občanov EÚ monitoruje / je profilované. Spoločnosť Vivre je prevádzkovateľom, podľa platných predpisov a zákonov, vrátane GDPR.

6.7. Spoločnosť Vivre Deco Vás touto cestou informuje o tom, že v závislosti od tovaru/služby, ktorú si vybral klient a na účely spracovania osobných údajov spoločnosť Vivre Deco môže odoslať vaše osobné údaje iným osobám v Skupine spoločnosti, tretím stranám alebo orgánom verejnej správy na plnenie účelov podľa identifikovaného účelu spracovania. Podľa GDPR, prosím, buďte informovaní, že môžeme odoslať alebo dať prístup k vašim špecifickým osobným údajom nasledujúcim skupinám prijímateľov:

 • Spoločnosti skupiny za účelom riadenia objednávok
 • Obchodným partnerom na dodávku objednaneho tovaru a služieb
 • Dodávatelia kuriérskych služieb
 • Dodávatelia platobných alebo bankových služieb
 • Dodávatelia účtovných služieb, na vykonávanie externých účtovných služieb
 • Poisťovne
 • Iné tretie strany, s ktorými môžeme rozvíjať spoločné programy pre ponuku a dodávku našich
 • výrobkov a tovaru
 • Orgány verejnej správy

Uisťujeme Vás, že sme vynaložili všetku náležitú starostlivosť, aby sme sa zabezpečili, že všetci naši sprostredkovatelia a tretie strany implementujú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia potrebné na splnenie právnych požiadaviek v zmysle existujúcich zákonov vrátane GDPR pri sprístupňovaní údajov dotknutých osôb (Klient / Člen Vivre).

6.8. Základ, na ktorom sa zakladáme spracovanie osobných údajov, môže byť, v závislosti od účelu spracovania osobných údajov; súhlasíte s tým, že ste vytvorili a potvrdili svoj osobný profil, vašou požiadavkou stať sa klientom / členom komunity Vivre. Základom je tiež právny a / alebo zmluvný vzhľadom na zmluvu / obchodný vzťah medzi vami (klienta) a spoločnosti / spoločnosti Vivre, zadaním objednávky a vykonaním platby v prípade objednaných produktov vrátením výrobku buď nekompatibilného alebo odmietnutého výrobku, ale aj legitímny záujem spoločnosti, ktorý je potrebný a potrebný pri vykonávaní reklamy a hospodárskej činnosti spoločnosti Vivre, ako to zabezpečuje aj GDPR. Budeme spracovávať vaše osobné údaje s cieľom zlepšiť a zabezpečiť, aby sa vždy, keď je to potrebné, chrániť používanie webové stránky a používateľov platformy Vivre z počítačových útokov, opatrenia na identifikáciu a prevenciu pokusy o podvod, vrátane predkladania osobných údajov miestnym orgánom, opatrenia na zvládnutie iné možné riziká.

6.9. Chceli by sme Vás tiež úplne informovať o zásadách európskeho nariadenia (GDPR EÚ 679/2016) a individuálnych právach dotknutých osôb.

6.10. Nariadenie o všeobecnej ochrane údajov sa stanovuje celkovo 6 zásad, ktoré treba dodržiavať pri spracovávaní osobných údajov:

 1. Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti. Podľa tejto zásady spoločnosť musí zabezpečiť, aby (1) spracovávanie osobných údajov bolo vykonané v súlade s právnymi predpismi požiadavky a iné spracovateľské činnosti sú nezákonné; (2) spracúva osobné údaje primeraný spôsob tak, ako by to posudzovala dotknutá osoba; (3) spracovanie musí byť transparentné, čo znamená, že prevádzkovateľ by mal dotknutú osobu otvorene a jasne informovať o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov;
 2. Princíp obmedzenia účelu. Spoločnosť naplňuje tento princíp zhromažďovaním a spracovávať osobných údajov výhradne na účely určené a oznámené dotknutým osobám;
 3. Princíp minimalizácie údajov. Spoločnosť plní tento princíp spracovaním iba osobných údajov, ktoré sa vyžadujú na účely / potrebné operácie a má zavedené pravidlá na zabezpečenie prevencie zhromažďovať zbytočných osobných údajov so zreteľom na konkrétnu spracovateľskú činnosť;
 4. Princíp presnosti údajov. Spoločnosť zhromažďuje a spracováva od klientov iba presné a aktuálne údaje;
 5. Princíp limitácie doby spracovávania osobných údajov. Spoločnosť túto zásadu v rámci GDPR plní tak, že archivuje / ukladá Vaše osobné údaje iba po dobu požadovanú na vykonanie účelu;
 6. Zásady integrity a dôvernosti. Spoločnosť zaviedla všetky potrebné záruky opatrenia a vnútorné pravidlá, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť proti neoprávneným a protiprávnemu spracovávaniu osobných údajov a neoprávnenej zmene alebo strate osobných údajov.

6.11. V nariadení o všeobecnej ochrane údajov sa zaviedlo aj 8 práv dotknutej osoby / klienti, členovia spoločnosti Vivre, ktoré sú nasledovné:

a) právo na informácie a transparentnosť (článok 13 a článok 14), ktoré treba považovať za prvé časť "podmienok" a tiež v rámci súčasnej kapitoly informácie, ako napríklad: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu; kontaktné údaje zodpovednej osoby (data protection officer - DPO); účely spracovania a právnych základov spracovávania; príjemcov údajov alebo kategórií osobných údajov poskytovaných príjemcom; informácie týkajúce sa odosielania osobných údajov do tretej krajiny; náležité záruky; doba spracovávania; práva dotknutých osôb; právo podať sťažnosť; možné dôsledky pri poskytovaní osobných údajov; existencia automatizovaného profilovania - logika a systém profilovania;

b) právo na prístup (článok 15) Právo prístupu znamená, že spoločnosť vykonáva interné kontroly týkajúce sa spracovania osobných údajov; poskytuje prístup k osobným údajom; poskytuje kópie spracovávaných osobných údajov; rozšírené údaje (za primeraný poplatok); vzdialený prístup prostredníctvom systémov, ktoré umožňujú dotknutej osobe zobraziť údaje; overovanie identity dotknutej osoby;

c) právo na opravu (článok 16, článok 19) - toto právo spoločnosť plní a vzťahuje sa na údaje opravu a doplnenie osobných údajov;

d) právo na zabudnutie (článok 17, článok 19) - spoločnosť plní toto právo dotknutých osôb na základe žiadosti, ktorá musí byť účelná a odôvodnená:

 1. 1. Dôvody: údaje už nie sú potrebné; odvolanie udeleného súhlasu; námietky; protiprávne spracovávanie; na základe právnej požiadavky vyplývajúcej z EÚ a / alebo lokálnych predpisov; poskytovanie služieb dieťaťu / maloletému, pokiaľ nie sú splnené požiadavky;
 2. 2. Právo sa nemôže požadovať, a preto sa udeľuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre: vyjadrenie slobody prejavu a slobody informácií; dodržiavanie zákonnej požiadavky; vykonávanie a povinnosť vo verejnom záujme; súvisiace so zdravím; archiváciu; historický a vedecký výskum; štatistické účely; identifikácia, vyžiadanie a obhajoba práva pred súdom.

e) právo obmedziť spracovanie (článok 18, článok 19) - toto právo možno požadovať takto:

 1. ak: spochybňuje presnosť údajov; nezákonné spracovanie; údaje, ktoré už nie sú potrebné;
 2. prevádzkovateľ môže iba uchovávať osobné údaje;
 3. spracovateľská činnosť vyžaduje súhlas dotknutej osoby;
 4. prevádzkovateľ predkladá všetkým príjemcom aktualizáciu / zmenu obmedzenia údajov spracovanie.

f) práva na prenosnosť (článok 20). Podľa GDPR by spoločnosť mala podporovať dotknutú osobu v prípade žiadosti o prenosnosť údajov; v jednoduchom formáte, strojovo čitateľnej podobe a zaslať tieto určenému prevádzkovateľovi určeným dotknutou osobou;

g) právo vzniesť námietku proti spracovaniu (článok 21) sa môže požadovať len na nasledujúce spracovanie účely: priamy marketing; vedecký a historický výskum; plnenie činnosť vo verejnom záujme; výkon verejnej moci; legitímny záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany;

h) právo nehodnotiť automatickým profilovaním (článok 22) vyžaduje:

 1. nezákonný charakter vytvárania profilov bez ohľadu na účel: automatická hodnotenie schopnosti a kvality práce zamestnancov; poskytovanie kreditných bodov;
 2. výnimka: existencia súhlasu dotknutej osoby.

Mali by ste tiež vedieť, že môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti Vivre Deco na e-mailovej adreseu dpo@vivre.eu. Uisťujeme vás, že vynaložíme všetko potrebné úsilie na okamžitú odpoveď na Vaše požiadavky a žiadosti o poskytnutie požadovaných informácií!

Ďalej vás informujeme, že máte právo podať podnet/sťažnosť na Úrad na Ochranu Osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcete využiť akékoľvek práva dotknutej osoby uvedené vyššie, ako Klient Vivre Deco máte právo predložiť písomné žiadosti na e-mailovú adresu dpo@vivre.eu a uplatniť si akékoľvek Vaše právo pokiaľ ide o: (i) opravu, aktualizáciu, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov pokiaľ spracovanie nie je v súlade s požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov EÚ a môžete sa dožadovať všetky vyššie uvedených práv, ak sú údaje nesprávne alebo neúplné; (ii) anonymizovať osobných údajov; (iii) oznámiť tretiu stranu, ktorej boli údaje poskytnuté, pokiaľ je potrebné vynaložiť úsilie ktoré nie je neprimerané vo vzťahu k legitímnemu záujmu, ktorý by na to mohol mať vplyv; a pre (iv) blokovanie pokiaľ je to možné, podľa účelu spracovania. Ako Prevádzkovateľ by sme Vás chceli informovať, že okamžite zastavíme spracovanie osobných údajov akonáhle bude splnený účel, pre ktorý sme získali údaje.

7. Pravidlá používania cookies na www.vivrehome.sk

Cookies sú súbory alebo časti súborov, ktoré server v kódovanej podobe často zasiela webovému navigátoru a navigátor ich (nezmenené) zašle späť vždy, keď má prístup k tomuto serveru. Cookies sa inštalujú na žiadosť webového servera prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) a sú “pasívne” (t.j. neobsahujú softvérové programy, vírusy, spyware a nemajú prístup k informáciám na hardvéri užívateľa). Cookies sa využívajú na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov; bežne sa používajú na zapamätanie si preferencií užívateľa, ktoré implementujú do systému “pridať do nákupného košíka”. Tieto súbory sa tiež využívajú na rozpoznávanie platformy užívateľa, prezentáciu obsahu podľa preferencií užívateľa. Cookies umožňujú užívateľom príjemnú navigáciu na stránke a podporujú snahu Vivre Deco ponúkať svojim užívateľom pohodlné služby; napríklad preferencie pri online ochrane osobných údajov a histórii nákupného košíka. Cookies sa zároveň využívajú pri príprave anonymných štatistík, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť, ako ľudia využívajú našu stránku, a zlepšiť štruktúru a obsah bez osobnej identifikácie užívateľa.

Vivre Deco využíva dva typy cookies: session cookies a persistent cookies. Session cookies sú dočasné súbory, ktoré zostávajú na zariadení užívateľa, pokým neopustí stránku alebo nezavrie aplikáciu. Persistent cookies zostávajú na zariadení užívateľa, pokiaľ nie sú manuálne vymazané. Cookies, ktoré využívajú partneri internetového operátora, vrátane, alebo nie len, užívateľov webových stránok, podliehajú pravidlám Ochrany osobných údajov.

Pri návšteve stránky www.vivrehome.sk sa môžu nainštalovať: cookies o výkone stránky, funkčné cookies, geo-targeting cookies, registračné cookies, reklamné cookies alebo reklamné cookies dodávateľa.

Osobné údaje získané s pomocou cookies môžu byť zhromažďované len na účely zabezpečenia určitých funkcií pre užívateľov a sú zakódované tak, že k nim neoprávnené osoby nemajú prístup. Vo všeobecnosti umožňuje aplikácia, ktorá sa používa pri prístupe na stránky, automatické ukladanie cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že webový prehliadač zablokuje automatické ukladanie cookies alebo tak, že užívateľ bude informovaný vždy, keď budú na jeho zariadenie zaslané cookies. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy cookies sú uvedené v sekcii nastavenia aplikácie (webový prehliadač). Obmedzenie funkcie cookies môže mať vplyv na určité funkcie stránky www.vivrehome.sk. Cookies sú jadrom internetovej prevádzky a napomáhajú príjemnej navigácii prispôsobenej preferenciám a záujmom každého užívateľa. Odmietnutie alebo deaktivácia cookies môže viesť k nemožnosti využívať niektoré stránky. Z dôvodu ich flexibility a skutočnosti, že väčšina frekventovaných a populárnych stránok cookies využíva, je takmer nemožné sa im vyhnúť; deaktivácia cookies zabráni prístupu k najrozšírenejším a najvyužívanejším stránkam vrátane YouTube, Gmail, Yahoo a mnohých ďalších.

Príklady najdôležitejšieho využívania cookies:

 • úprava obsahu a služieb podľa potrieb užívateľa – kategórie produktov a služieb;
 • prístup prispôsobený záujmom užívateľa – zapamätanie si hesiel;
 • zapamätanie si detských ochranných filtrov internetového obsahu (možnosť rodinného nastavenia, funkcia bezpečného vyhľadávania );
 • meranie, optimalizácia a analýza – frekvencia návštevnosti webstránky, aký typ obsahu sa prezerá a spôsob, akým užívateľ navštevuje webstránku (vyhľadávače, priame vyhľadávanie a vyhľadávanie prostredníctvom iných webstránok). Webstránky sledujú tieto údaje, aby zlepšili komfort stránky v prospech užívateľov.

Bezpečnosť a dôvernosť údajov - Cookies NIE SÚ vírusy a využívajú formát čistého textu; neskladajú sa z častí kódu a nie je možné ich spustiť, a to ani automaticky. Nie je teda možné ich duplikovať alebo replikovať na iných sieťach za účelom spustenia alebo replikovania. Keďže nemajú tieto funkcie, nemožno ich považovať za vírusy. Cookies však môžu byť zneužité, keďže ukladajú informácie o preferenciách a navigačnej histórii, a môžu byť využité ako forma spyware (špionáž ohľadom aktivity užívateľov). Existujú mnohé anti-spyware produkty, ktoré permanentne označujú cookies a vymazávajú ich ako súčasť procesov vymazať/ antivírus/ anti-spyware.

Spravidla sú na prehliadačoch integrované nastavenia o dôvernosti údajov, ktoré regulujú rôzne úrovne akceptovania cookies, ich dostupnosť a automatické vymazávanie po tom, ako užívateľ navštívi určitú stránku. Keďže ochrana identity je extrémne dôležitá a patrí k základným právam internetového užívateľa, treba si byť vedomý možných problémov pri využívaní cookies. Keďže cookies umožňujú neustály tok informácií z prehliadača a webstránky a naopak, ak sa pri prenose k týmto údajom dostane hacker alebo neoprávnená osoba, môže sa dostať k informáciám obsiahnutým v cookies. Hoci sa to stáva extrémne zriedkavo, môže k tejto situácii dôjsť vtedy, ak sa prehliadač pripája k serveru prostredníctvom nekódovanej siete (nezabezpečená Wi-Fi sieť). Prípadné útoky indikujú nesprávne nastavenia serverov. Je veľmi dôležité, aby si užívateľ vybral najvhodnejšiu metódu ochrany osobných údajov a:

 • nastavil nastavenia prehliadača ohľadom cookies tak, aby bola zabezpečená riadna úroveň bezpečnosti pri využívaní cookies;
 • nastavil dlhší čas expirácie na ukladanie histórie navigátora a informácií o osobnom prístupe;
 • nastavil prehliadač tak, aby sa individuálne navigačné údaje vymazali vždy pri zatvorení prehliadača. Toto je alternatívou prístupu k stránkam, ktoré používajú cookies a vymazávajú informácie na konci navigačnej session;
 • inštalovať a neustále aktualizovať spyware aplikácie.

Mnohé z aplikácií, ktoré vyhľadávajú a zabraňujú spyware, zahŕňajú zisťovanie útokov na určité stránky. Týmto zabraňujú prehliadaču v prístupe na stránky, ktoré môžu zneužiť zraniteľnosť prehliadača alebo stiahnuť malware. Odporúča sa neustále aktualizovať navigačné nástroje, keďže mnohé z týchto útokov využívajú slabé alebo staré verzie prehliadačov. Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť zmeniť nastavenia cookies. Tieto nastavenia sú zvyčajne uvedené v sekcii “možnosti” alebo “preferencie” v menu prehliadača.


8. Platba kartou

Ak si Zákazník vyberie platbu kreditnou kartou online na úhradu objednávok, zmluvy a / alebo zmlúv, autorizácia a prevod na vyrovnanie transakcií prijímania kreditných kariet sa uskutočňuje prostredníctvom spoločností PayU SA a Adyen NV prostredníctvom integrovaného riešenia; PayU SA a Adyen NV sú dodávateľmi softvérového riešenia elektronického obchodu Vivre Deco vrátane platobných služieb, správy platieb a ochrany proti podvodom. Akceptované sú všetky typy kariet vydané domácimi alebo zahraničnými bankami s logom VISA a MasterCard, pokiaľ vydávajúce inštitúcie umožňujú ich využívanie na online transakcie. Platby kartou na splátky sú akceptované tak, ako je táto operácia popísaná v sekcii platby na Stránke. Ďalšie metódy platby zahŕňajú bankový prevod.

Vivre Deco nevyhľadáva ani neukladá informácie o bankovej karte/ bankových kartách Zákazníka, keďže sú priamo spracúvané na serveroch poskytovateľa online platieb.


9. Pravidlá online predaj

9.1 Prístup k službám

9.1.1. Prístup k službám má každý Člen, ktorý má alebo si vytvorí Účet na stránke alebo si stiahne mobilnú aplikáciu pre iOS alebo Android.

9.1.2. Aby získal prístup k službe, musí Člen súhlasiť s Dokumentom.

9.1.3. Vivre Deco si vyhradzuje právo obmedziť prístup k službe a marketingovým kampaniam (a teda nezahrnúť Člena do promo kampaní a kampaní pre verných zákazníkov, povoliť len objednávky s platbou vopred, atď.), ako aj právo zrušiť už zadané objednávky v nasledovných prípadoch: zadanie a odmietnutie viac ako dvoch objednávok v platobnom systéme pri doručení, viac ako 2 objednávky následne zrušené klientom pomocou tlačidla "Zrušiť objednávku" alebo písomne oznámenie zo strany zákazníka na adresu kontakt@vivrehome.sk alebo zmeny objednávky v zmysle zrušenie 20 výrobkov mesačne z objednaných objednávok, písomným oznámením zo strany zákazníka na adresu kontakt@vivrehome.sk neslušným vyjadrovaním, porušením duševného vlastníctva atď., prístup a existencia účtu Klienta by mohli nejako poškodiť spoločnosť Vivre Deco. Spoločnosť Vivre Deco si vyhradzuje toto právo, s výnimkou prípadov povolených podľa čl. 9.3.7 a ktorékoľvek z vyššie uvedených kritérií je splnené ako prvé. Toto právo môže byť vykonané kedykoľvek a zákazník nemusí touto skutočnosťou byť oboznámený.

9.1.4. Každý Člen má vlastný účet. Je zakázané zdieľať účet s viacerými Členmi/ Zákazníkmi.

9.1.5. Ak Vivre Deco zistí, že Členovia/ Zákazníci zdieľajú jeden účet, vyhradzuje si právo účet týchto Členov/ Zákazníkov zrušiť alebo pozastaviť ich prístup k Obsahu alebo Službám. Ak boli z takýchto účtov zadané objednávky, budú automaticky zrušené.

9.1.6. Vivre Deco môže odmietnuť objednávku po predchádzajúcom upovedomení Zákazníka, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody, v nasledovných situáciách:

 • Chyba/neplatnosť online transakcie;
 • Zákazníkova karta/ transakcia bola zamietnutá Vydávajúcou bankou;
 • Zákazník poskytol neúplné/nesprávne informácie;
 • Aktivita Zákazníka môže spôsobiť škodu na webstránke www.vivrehome.sk, spoločnosti VIVRE DECO SA COMPANY a/alebo jej partnerom;
 • Zákazník využíva Službu v rozpore s bežnými zvyklosťami a dobrou praxou, alebo uplatňuje svoje práva tak, že poškodzuje VIVRE DECO resp. ich uplatňuje nadmerne alebo nerozumne, v rozpore s princípmi dobrých mravov;
 • Viacnásobná nemožnosť doručenia spôsobená Zákazníkom;
 • Iné oprávnené dôvody (napr. zadanie a neoprávnené odvolanie viac ako troch objednávok počas 30 dní).

9.2. Produkty a Služby

9.2.1. Vivre Deco môže zverejniť na svojej stránke informácie o produktoch/ službách/ ponukách Vivre Deco alebo tretej strany, s ktorou Vivre Deco uzavrela zmluvu o spolupráci, s uvedením trvania predaja a množstva kusov na sklade.

9.2.2. Produkty a/alebo služby sú určené výlučne na osobné použitie Zákazníka.

9.2.3. Vivre Deco môže obmedziť nákupnú kapacitu u niektorých produktov alebo služieb dostupných na stránke.

9.2.4. Všetky ceny produktov a služieb uvedené na stránke sú v mene Nový rumunský EURO a zahŕňajú DPH.

9.2.5. Ceny RRP- "Recommended retail price" ,"Odporúčaná maloobchodná cena", ktorá je "doporučenou cenou predajcu", je informácia od dodavateľa predajcom v obchodoch, nákupných centrách alebo akomkoľvek inom obchode online alebo v obchode s fyzickou prítomnosťou.Tieto odporúčania sú čisto informatívne a nemajú žiadnu právnu hodnotu, nie sú povinné, nemôžu byť použité, nie sú asimilované a nie sú zahrnuté do predaja za nízke ceny, ako sú definované v GO 99/2000 o marketingu trhových výrobkov a služieb. Informácie RRP nie sú referenčnou cenou spoločnosti Vivre Deco vo svojich obchodoch a produkty neboli ponúknuté na predaj za túto cenu firmou Vivre Deco.

9.2.6. Fakturovanie výrobkov sa vykonáva exkluzívne v EUR a sú použité informácie poskytnuté Zákazníkom v priloženom formulári. Vivre Deco nezodpovedá za správnosť informácií poskytnutých Zákazníkom pre fakturovanie alebo za nemožnosť odpočítania poplatkov, následkom nesprávnych informácií poskytnutých zákazníkom. Faktúry sú vystavené nasledovne: pre vykonané platby pred doručením zákazky a služieb je vystavená predbežná faktúra a pre platby vykonané vo chvíli dodania zákazky je vystavená finálna faktúra, vo chvíli odoslania Zákazníkovi (odovzdania kuriérom). Pre zrušenie, vrátenie je vystavená faktúra storno. Všetky vystavené faktúry , zaregistrované automaticky a zahrnuté do hlásenia. Nie je povolené urobiť žiadnu zmenu vo faktúrach, okrem tých, ktoré sú vystavené legálnymi metódami a v legálnom termíne.

9.2.7. Platba za zakúpené produkty a/alebo služby sa môže realizovať online kartou,bankovým prevodom alebo pri dodaní kuriérom.

9.2.8. Pri platbe kartou online nepreberá Vivre Deco zodpovednosť za žiadne ďalšie náklady Zákazníka, vrátane, ale nie len, za konverziu meny vydávajúcej banky, pokiaľ mena nie je Euro. Zákazník znáša zodpovednosť za takéto prípady sám.

9.2.9. Platba v hotovosti alebo prostredníctvom systému POS (priama platba kartou kurérovi) je oneskorený spôsob platby produktov, ktoré sú vystavené riziku odstúpenia klienta od zmluvy so spoločnosťou Vivre Deco. Preto je táto možnosť k dispozícii iba v určitých prípadoch a iba pre určité výrobky a spoločnosť Vivre Deco si vyhradzuje všetky práva na uplatnenie tejto možnosti na základe interných kritérií. Pri objednávke je klient informovaný a výslovne akceptuje vybraný / dostupný spôsob platby. Ak si zákazník objedná väčšie množstvá toho istého produktu (viac ako 10 výrobkov rovnakého typu), pre výrobky dodané priamo od výrobcu (v tomto prípade to bude výslovne uvedené v popise produktu na mieste) alebo výrobky spadajúce pod určité kritériá vnútorného marketingu (obmedzené zásoby, krehké a objemné výrobky, výrobky, ktoré si vyžadujú osobitnú manipuláciu), Vivre Deco ponúka možnosť exkluzívne online platby kartou. V prípade produktov, na ktoré sa nevzťahujú vyššie uvedené kritériá, môže Vivre Deco ponúknuť platbu bankovým prevodom. Možnosť platby v hotovosti / POS u kuriéra pri doručení sa účtuje dodatočne.

9.2.10. Platba dodávky v hotovosti pri doručení (kuriérom) je metóda, ktorú možno využiť len v niektorých prípadoch a len za niektoré výrobky. V prípade keď má zákazník dodané výrobky a nezaplatené, ktorých hodnota je viac ako 1300 EUR, Vivre Deco umožňuje ďalšie objednávky len v prípade platby on line alebo bankovým prevodom. Táto možnosť je aktivovaná vo chvíli odoslania objednávky na stránku. Vivre Deco NIE je možné donútiť, aby poskytlo možnosť platby v hotovosti, pri dodaní zákazky (kuriérovi) pre zákazníkov, ktorí viac krát odmietli/zrušili zákazku alebo ktorí svojou aktivitou môžu vyvolať škody na stránke www.vivrehome.sk, spoločnosti Vivre Deco a/alebo jej partnerom.

9.2.11. Informácie uvedené na stránke pri predajných operáciách pri popise produktov, vlastností, váhy (statické obrázky, dynamické obrázky, multimediálne prezentácie, linky k ďalším stránkam) nezakladajú zmluvnú povinnosť Vivre Deco. Slúžia len na ilustračné účely. Vivre Deco môže zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek objednávku produktov až do zadania objednávky bez povinnosti náhrady škody alebo pokút voči perspektívnemu kupujúcemu.

9.2.12. Pri zobrazovaní obrázkov produktov a/alebo služieb si Vivre Deco vyhradzuje právo využívať iné produkty (doplnky, atď.), ktoré nie sú zahrnuté v cene príslušných produktov, a nie sú súčasťou dodávky. V tomto prípade bude popis produktu obsahovať informáciu, ktorý produkt je na predaj, a ktorý nie. Táto informácia je indikovaná aj na obrázku.

9.2.13. V nepravdepodobnom prípade, že Vivre Deco nebude schopná dodať časť produktov, zašle e-mailom Zákazníkovi oznámenie, v ktorom mu ponúkne alternatívy:

 • a) zrušenie objednávky alebo odstránenie produktu, ktorý nie je možné doručiť, z objednávky;
 • b) získanie bodov aktívnych na stránke, ktoré môže Zákazník použiť na nákup produktov výlučne zo stránky www.vivrehome.sk.

9.2.14. RECYKLAČNÝ POPLATOK – suma v mene EURO, ktorú uhrádza Vivre Deco Spoločnosti, ktorá realizuje prevzatie, prepravu a zhodnotenie/recykláciu elektrického a elektronického odpadu podľa HG č. 1037/2010 o elektrickom a elektronickom odpade. Podľa zákona fakturuje recyklačný poplatok Vivre Deco (výrobca) a uhrádza ju koncový užívateľ (Zákazník).

9.2.15. Voľbou "Som Eco" všetky pokyny, popis produktu, dokumenty týkajúce sa objednaných výrobkov budú len v digitálnom formáte (na účte zákazníka alebo e-mailom).

9.3. Online objednávky

9.3.1. Zákazník môže zadávať objednávky na produkty v určitom čase, avšak výlučne na stránke, pričom ponuky môžu byť časovo obmedzené (po tomto konkrétnom období nie je možné zadať objednávku a produkty už nemusia byť na stránke www.vivrehome.sk dostupné). Cena zobrazená na stránke v čase objednávky sa nemení. Na už ukončenú ponuku nie je možné zadať objednávku. Vivre môžo hocikedy meniť ceny, ponuky, množstvo podľa vnútorných kritérií (geografická poloha, dostupnosť na sklade atď), rešpektovaním už odoslaných objednávok/zmlúv. Spoločnosť Vivre Deco nemožno donútiť, aby zachovávala určitú cenu pre už odoslané objednávky. Zákazníci, ktorí si pozerajú ponuky ale neodošlú svoju objednávku, nemôžu si želať rôzne ceny/ponuky, ako tie ktoré sú zverejnené na stránke www.vivrehome.sk.

9.3.2. Dokončením objednávky Zákazník poskytne svoj súhlas s tým, že informácie, ktoré poskytol a sú potrebné pre kúpu, sú správne, úplné a presné k dátumu zadania objednávky, ktorá je ďalej označovaná ako Zadaná objednávka.

9.3.3. Zmluva o predaji na diaľku nadobudne účinnosť v momente, keď objednávka zadaná Zákazníkom je elektronicky potvrdená spoločnosťou Vivre Deco v Rumunsku, po prevzatí (z hľadiska kvality a počtu) všetkých výrobkov z danej objednávky, spoločnosťou Vivre Deco (priamo alebo prostredníctvom subdodávateľov). Bez ohľadu na to je však Vivre Deco oprávnená kontaktovať Zákazníka pred zaslaním objednávky, akýmikoľvek dostupnými/dohodnutými prostriedkami so spoločnosťou Vivre Deco (e-mailom alebo telefonicky), za účelom osobného potvrdenia správnosti identifikačných údajov a miesta dodania Zákazníkom. Zákazníci súhlasia s tým, že spoločnosť Vivre Deco nemôže byť nútená potvrdiť/dodať výrobky zákazníkom, ktorí nepotvrdili identifikačné údaje a miesto dodania.

9.3.4 Vivre Deco môže jednostranne anulovať a automaticky zrušiť objednávku Zákazníka aj bez predchádzajúceho oznámenia, pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody, a to v nasledovných prípadoch:

 • 9.3.4.1. vydávajúca banka neakceptuje kartu Zákazníka alebo transakciu na online platby;
 • 9.3.4.2. transakcia nebola povolená spracovateľom karty Vivre Deco pre online platby;
 • 9.3.4.3. dodacie údaje, ktoré Zákazník poskytol na stránke (adresa, kontaktné údaje), sú buď neúplné alebo nesprávne;
 • 9.3.4.4. v dôsledku aktivity Zákazníka na stránke môže Vivre Deco a/alebo jej partneri utrpieť škodu;
 • 9.3.4.5. viac než dve po sebe nasledujúce neúspešné dodávky
 • 9.3.4.6. iné oprávnené dôvody.

9.3.5. Ak Zákazník zruší objednávku, za ktorú vopred zaplatil potvrdeným bankovým prevodom alebo online kreditom a vydávajúca banka schválila transakciu, vráti Vivre Deco túto platbu do 14 dní odo dňa, kedy Vivre Deco potvrdila operáciu, alebo, na požiadanie Zákazníka, ju premení na Vivre body podľa článku 7.9.5.

9.3.6. Ak určité produkty, ktoré si Zákazník objednal a zaplatil vopred (potvrdeným bankovým prevodom alebo online kreditom) už nie sú na sklade z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Vivre Deco, bude Vivre Deco Zákazníka informovať bezodkladne po tom, ako sa o tejto udalosti dozvie, a vráti mu platby uhradené vopred do 14 dní od informovania Zákazníka. V takomto prípade si Vivre Deco vyhradzuje právo ponúknuť Zákazníkovi spolu s vrátením platby bezplatné promo body na akýkoľvek produkt, ktorý bol objednaný a stal sa nedostupným z dodacích dôvodov, za ktoré nezodpovedá Vivre Deco. Tieto body je možné využiť výlučne na stránke www.vivrehome.sk a závisia od správania Zákazníka; 1 bod zodpovedá 1 EURO a nemôže byť prevedený medzi účtami užívateľov. Každé podozrenie na podvod bude viesť k neplatnosti bezplatných promo bodov.

9.3.7. Zadanú Objednávku je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch a na požiadanie Zákazníka:

 • a) Zákazník zruší objednávku produktu a informuje Vivre Deco pred zadaním objednávky;
 • b) Zvýšenie množstva objednaných produktov;
 • c) Zmena dodacej adresy;
 • d) zmena platobnej metódy;
 • e) Zmeny dát pre fakturáciu. Pre vystavené faktúry už nie sú možné zmeny týkajúce sa právnických/fyzických osôb (nahradenie novou osobou) iba úpravy (názvu/mena, kontaktné informácie, atd´).

9.3.8. Pokiaľ sa Zákazník rozhodne pre online platbu alebo bankový prevod, objednávky nie je možné zmeniť.

9.3.9. Pokiaľ Zákazník zmení svoje osobné údaje s využitím formulárov na stránke, zostávajú na všetkých nevybavených objednávkach údaje definované/ prijaté Zákazníkom pred takou zmenou s ohľadom na nové údaje.

9.3.10. Zadanú objednávku je možné zrušiť pred odoslaním prostredníctvom tlačidla "Zrušiť objednávku" na účte zákazníka alebo zákazníkom písomne zaslaním e-mailu na adresu kontakt@vivrehome.sk, s jasným uvedením storna a čísla objednávky.

9.3.11. Pri každej zaslanej objednávke zákazník je povinný overiť a akceptovať zmluvný rámec.

9.4. Telefonické objednávky

9.4.1. Zákazník/ Člen nemôže zadávať telefonické objednávky. Zákazník/ Člen nemôže meniť objednávky telefonicky, s výnimkou vyššie uvedených prípadov.

9.5 Zmluva a ukončenie transakcie

9.5.1. Vivre Deco zabezpečí a poskytne Zákazníkovi všetky dokumenty potrebné na nákup produktov/ služieb v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.5.2. Vivre Deco zabezpečí tok informácií o stave dokončenia objednávky zaslaním informatívneho e-mailu na adresu uvedenú Zákazníkom. Vystavená faktúra bude zahŕňať všetky povinné políčka v súlade s čl. 319 zákona č. 227/2015 rumunského daňového zákonníka a Zákazník si ju môže stiahnuť na svoj účet vo formáte PDF.

9.5.3. Zmluva a dokumenty potvrdzujúce dodanie balíka Zákazníkovi kuriérom (podpísaný a diskontovaný letecký nákladový list) zo strany Vivre Deco sa považujú za záväznú zmluvu.

9.5.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Skončí vtedy, keď strany splnia svoje spoločné záväzky podľa podmienok uvedených v tomto Dokumente.

9.5.5. V prípade rozdielov medzi zoznamom dodaných položiek (možno ich stiahnúť priamo z "Môjho účtu") a obsahom balíka musí Zákazník informovať Vivre Deco a kuriéra (pokiaľ je prítomný v momente, keď Zákazník zistí rozdiel) maximálne do 24 hodín od dátumu doručenia balíka, a to telefonicky alebo e-mailom na adrese kontakt@vivrehome.sk vrátane ďalších podrobností (fotografie, vysvetlenia, atď.).

9.6. Preprava

9.6.1. Poštovné náklady za dodanie výrobkov zakúpených na www.vivrehome.sk od predajcu Vivre Deco uskutočnené prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sú nasledovné:

 • a) Pri dodaní produktov objednaných s platbou vopred (platba online kreditnou kartou alebo bankovým prevodom), v celkovej hodnote do 100 Eur, je poplatok za doručenie zobrazený v nákupnom košíku a môže sa líšiť v závislosti od zakúpených produktov.;
 • b) Pri dodaní produktov objednaných s platbou vopred (platba online kreditnou kartou alebo bankovým prevodom), v celkovej hodnote nad 100 Eur, je doručenie zdarma, plne hradené spoločnosťou Vivre Deco. Cena za dodanie sa vypočíta a oznámi Zákazníkovi v čase zadania objednávky na základe osobitných kritérií danej objednávky (objem, hmotnosť, materiál).
 • c) Za doručenie objednávok s platbou pri dobierke sa účtuje poplatok za doručenie, ktorý je zobrazený v Nákupnom košíku a môže sa líšiť v závislosti od zakúpených produktov.
 • Vivre Deco vyhodnotí cenu podľa interných indexov a prepravných nákladov a Zákazník výslovne prijme cenu zadaním objednávky bez ohľadu na informácie, na základe ktorých sú náklady kalkulované. Následne Zákazník nie je oprávnený požadovať nižšie prepravné náklady, ak balík odváži s využitím vlastného vybavenia.Vivre Deco ponúka doručovaciu službu s donáškou až ku dverám domu/bytu, na dodaciu adresu uvedenú v čase zadania objednávky, pokiaľ charakteristiky/zvláštnosti lokality umožňujú vykonávať dodávku bez porušenia právnych predpisov o bezpečnosti práce. Ak dodávku nemožno vykonať bez porušenia týchto zákonných ustanovení, poskytovateľ služby, kuriérska spoločnosť, môže odmietnuť doručenie ku dverám domu/bytu.
 • d) Náklady na kuriérsku prepravu produktov zakúpených od partnerov Vivre Marketplace z webových stránok www.vivrehome.sk sa zreteľne zobrazujú v nákupnom košíku, pričom produkty sa dodávajú oddelene od produktov zakúpených od spoločnosti Vivre Deco SA.

9.6.2. Dodacia lehota bude Zákazníkovi výslovne oznámená pri zadaní objednávky a predstavuje čas ovplyvnený: prepravou produktov od dodávateľov Vivre Deco, časom spracovania v logistickom centre prvého dodávateľa a v sklade Vivre Deco, počtom pracovných dní v mesiaci, počtom objednaných položiek a časom potrebným na spracovanie každého produktu, atď. Celková dodacia lehota sa môže posunúť, ak ide o produkt, ktorý si vyžaduje dlhšie dodacie lehoty, pričom Zákazník súhlasí s tým, že objednaním viacerých produktov sa môže dodacia lehota predĺžiť.

Dodávky sa spravidla realizujú v lehote predpokladanej pri zadaní objednávky (pohybuje sa v rozpätí 2 dní až 8 týždňov) a Zákazník má kedykoľvek prístup k informáciám o stave dodania. Ak objednaný produkt presiahne vyššie uvedenú dodaciu lehotu, bude Vivre Deco bezodkladne informovať Zákazníka e-mailom a ponúkne mu dve možnosti: Zákazník môže písomne zrušiť objednávku/ produkt alebo akceptovať novú dodaciu lehotu. Pokiaľ bola platba zrealizovaná pred dodávkou, uhradené sumy budú vrátené v celku a v súlade s právnymi predpismi maximálne do 14 dní od dátumu zrušenia.

9.6.2.1. Zákazník má možnosť zvoliť si rýchle dodanie produktov signalizovaných špeciálne týmto spôsobom. V prípade rýchleho doručenia budú produkty na sklade odoslané okamžite.

9.6.2.2.Ak si zákazník objedná produkty s rýchlym dodaním a produkty so štandardným doručením, budú produkty v košíku priradené k rôznym objednávkam. Produkty rýchleho dodania budú priradené v objednávke, ktorá bude odoslaná okamžite v uvedenom rozmedzí, a produkty so štandardným doručením budú priradené v samostatnej objednávke. Každá objednávka bude mať samostatný poplatok za dopravu. Potvrdené objednávky, ktoré majú bezplatné doručenie, aj po opätovnom rozdelení budú ho mať zadarmo tak, ako je to uvedené na stránke.

9.6.3. Vivre Deco môže mať kampane s doručením zdarma (účtovanie poplatku za doručenie - ako je definované v 9.6.1. vo výške 0 (nula) EUR. Doručenie zdarma sa vzťahuje na položky predávané spoločnosťou Vivre Deco SA, nie partnermi Vivre Marketplace, s v celkovej hodnote nad 100 EUR, ktoré sa platia vopred (platba online kreditnou kartou alebo bankovým prevodom), len za určitých podmienok, vrátane, ale nie výlučne:

 • a) balíky, ktoré vážia menej ako 3 kilogramy;
 • b) ponechanie objednávky v pôvodnej forme (bez zmien/oneskorení);
 • c) zmena objednávky z iniciatívy Vivre Deco: zmeny dodacej lehoty (predovšetkým oneskorenie), výrobky, ktoré sa stanú nedostupné, iné systémové chyby atd.

O ponukách bude Zákazník informovaný a akceptuje ich pri zadaní objednávky. Vivre Deco nie je povinná vykonať bezplatné dodanie. Bezplatné dodanie nevylučuje uplatnenie manipulačného poplatku za objemné produkty.

9.6.4. Na zabezpečenie integrity krehkých alebo malých výrobkov a pre zníženie dodacej lehoty, Vivre Deco využíva systém MultiColet: jedna objednávka je vyslaná s viacerými samostatnými expedíciami (v samostatné dni). Zákazník si môže zistiť počet expedícií jednej objednávky a ich stav v sekcii Môj účet na www.vivrehome.sk.Vivre Deco nezaručuje, že objednávka je odoslaná v jednej zásielke a nepožaduje ďalšie poplatky za dodanie dvoch expedícií. Spôsob balenia a dodania je na uvážení VIVRE DECO s rešpektovaním zodpovednosti za celé dodanie výrobkov v predpokladanej dobe.

9.7. Kvalita a záruky

9.7.1. Vivre Deco sa riadi ustanoveniami o záruke podľa rumunských právnych predpisov v platnom znení. Podrobnosti o záruke sú poskytované prostredníctvom produktových súborov, pričom žiaden z Členov nie je oprávnený požadovať ďalšiu rozšírenú záruku. Záruka sa poskytuje na “bežné opotrebenie” a vzťahuje sa výlučne na produkty, ktoré si Zákazník zakúpil vo Vivre Deco a uhradil. Na produkty sa vzťahuje aj záruke vhodnosti podľa ustanovení rumunského zákona č. 449/ 2003 ako je zhrnuté aj v smernici 1999/44/CE o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk, alebo, pokiaľ sa produkt dodáva s rozšírenou zárukou, táto rozšírená záruka. Podľa článkov 9- 14 zákona č. 449/ 2003 je Vivre Deco zodpovedná za nesplnenie záruky, ak k nej dôjde do 2 rokov od dodania produktu. Záruka predpokladá vrátenie hodnoty za nevyhovujúce výrobky alebo ich opravu, o ktorých Zákazník písomne upovedomí predávajúcého v zákonnej lehote; Vivre Deco môže nahradiť nevyhovujúce alebo chybné výrobky a môže ponúkať opravu určitých kategórií výrobkov (elektrické, domáce spotrebiče, prístroje, hodinky), ktoré uvádza na trh spoločnosť Vivre a ktoré majú záruku podporovanú autorizovanými servisnými jednotkami partnerov alebo výrobcov spoločnosti Vivre.

9.7.2. Zákazník nemá nárok na kompenzáciu alebo penále za výrobky, ktoré nie sú v zhode, a zadaním objednávky prehlasuje, že prijíma jednu z možností navrhnutých spoločnosťou Vivre Deco, ktorými sú: oprava produktu, výmena produktu alebo vrátenie hodnoty zakúpeného produktu / výrobkov v prípade nesúladu, uplatniteľné pre každý prípad zvlášť.

9.7.3. Záručné podmienky sa neuplatňujú v týchto prípadoch: na výrobku boli zaregistrované stopy po zásahu, bol opravený a / alebo upravený neoprávneným personálom; sériové číslo produktu, komponenty alebo príslušenstvo bolo zmenené, zrušené alebo odstránené; produkt má chyby fyzické: úrazy, praskliny, odštiepenie, hrdza alebo vykazujú stopy po použití v nevhodných podmienkach: nesprávne napájacie napätie, vystavené veľkým zmenám teploty a tlaku, nesprávnej manipulácii, prenikaniu tekutín, kovov alebo iných látok do zariadenia.

9.7.4. Presné detaily o vlastnostiach každého výrobku sú poskytované na web stránke. Informácie o záručných podmienkach Vivre Deco a návodov na obsluhu pre rôzne druhy výrobkov, môžu byť dodané klientovi ako doklad v digitálnej podobe, sú dostupné na učte Vivre alebo požiadaním e-mailom. Ak klient nedostal tieto informácie môže ich kedykoľvek získať telefonicky alebo e-mailovou žiadosťou na adrese kontakt@vivrehome.sk.

9.8. Vzdanie sa zmluvných práv a vrátenie produktov

9.8.1. S výnimkou obmedzení podľa bodu 7.9 ohľadom nadobudnutia bodov Vivre môže Zákazník vrátiť produkty zakúpené podľa Zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • 9.8.1.1. produkty majú závažné vady, v dôsledku ktorých sú nevhodné na používanie;
 • 9.8.1.2. dodané produkty sa líšia (špecifikácie, množstvo, atď.) od zadanej objednávky;
 • 9.8.1.3. produkty majú výrobné chyby;
 • 9.8.1.4. Zákazník odstúpi od zmluvy do 14 dní. Vivre Deco teda predžuje 14-dňovú lehotu podľa článku 9 OUG 34/ 4 z júna 2014 o právach spotrebiteľa v zmluvách s predávajúcimi v aktuálnom znení a podľa súvisiacich predpisov v prospech Zákazníka.

9.8.2. V prípade čl. 9.8.1.4. ohľadom práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy, zákazník znáša náklady na poštovné za vrátené produkty, náklady, ktoré je možné vidieť v zákazníckom účte a môžu sa líšiť v závislosti od počtu, veľkosti a/alebo hmotnosti vrátených produktov. Klient má vyplnením návratového formulára možnosť súčasne si vybrať produkty z jednej alebo viacerých vratných objednávok (maximálne do 14 dní). Ak klient použije inú prepravnú spoločnosť alebo spôsob doručenia (poštou, osobne), adresa na vrátenie produktu je DNCB 37, Popesti Leordeni (resp. adresa skladu PartnerX of Vivre Marketplace, ako je uvedená na faktúre produktu) a čl. 13 ods. 3 a čl. 14 mimoriadneho nariadenia č. 34 zo 4. júna 2014 o právach spotrebiteľov pri zmluvách uzatvorených s odborníkmi, ako aj o zmene a doplnení niektorých normatívnych aktov. Klient je povinný uhradiť priamo náklady spojené s prepravou (prepravné náklady nebudú hradené Vivre Deco a platba na mieste určenia nebude akceptovaná). Platba za dopravu nebude realizovaná na spiatočnej adrese produktov Vivre a balíky s platbou na dobierku nebudú akceptované v hodnote produktov príjemcovi.

Ak zákazník použije iného kuriéra alebo iné spôsoby doručenia (pošta, zamestnanci), adresa pre vrátenie produktu je Soseaua Giurgiului č. 321, budova 2, sektor 4, Bukurešť (čo je adresa skladu partnera X spoločnosti Vivre MarketPlace, ako je uvedená na faktúre za výrobok) a platia články 13 and 14 OUG 34/ 4 z júna 2014 o právach spotrebiteľa v zmluvách s predávajúcimi v aktuálnom znení a podľa súvisiacich predpisov.

9.8.3. Zákazník je povinný oznámiť Vivre Deco svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty. Zákazník si pritom môže vybrať z nasledovných možností:

 • a) vzorový formulár odstúpenia na stránke Vivre Deco v sekcii Vrátenie;
 • b) jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí zrušiť zmluvu.

9.8.4. Zákazník, ktorý upovedomil spoločnosť Vivre Deco podľa článku 9.8.3., Je zodpovedný za to, aby sa zabezpečilo, že výrobky, na ktoré sa odvolával, boli vrátené alebo odovzdané spoločnosti Vivre Deco (PartnerX spoločnosti Vivre Marketplace) alebo osobe oprávnenej spoločnosťou Vivre Deco ( alebo spoločnosťou PartnerX zo spoločnosti Vivre Marketplace), aby výrobky dostali bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámili spoločnosti Vivre Deco svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Termín je dodržaný, ak sú produkty odoslané zákazníkom správne zabalené na ochranu počas prepravy pred uplynutím lehoty 14 dní. Klient je zodpovedný za preukázanie toho, že poslal produkty spoločnosti Vivre Deco (resp. Partnerovi X spoločnosti Vivre Marketplace) tak, že si pri prevzatí produktu ponechá dokument (vyzdvihnutie produktu awb) ponúkaný kuriérskou spoločnosťou. návrat, do zákonnej lehoty. na preplatenie sumy.Pomocou návratového formulára zákazník informuje spoločnosť Vivre Deco (respektíve ParteneraX z Vivre Marketplace) o žiadosti o vrátenie tovaru a spoločnosť Vivre Deco (respektíve ParteneraX z Vivre Marketplace) prevezme produkty uvedené v návratovom formulári a sprístupní ich zákazníkom v nasledujúcich pracovných dňoch, najneskôr však do 14 právnych dní.

9.8.5. Zákazník nie je oprávnený vrátiť zakúpený Tovar a/alebo požadovať náhradu škody v nasledovných prípadoch:

 • 9.8.5.1. Ak má žiadosť o vrátenie podľa bodu 7.8.1 rovnaký dátum ako oznámenie o zámere vrátiť Tovar, a teda presahuje 14-dňovú lehotu podľa článku 7.8.2, vypočítanú od pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy sa zmluva stala záväznou.
 • 9.8.5.2. Vrátenie produktu z dôvodu uvedeného v bode 7.8.1, pričom stav vráteného produktu sa líši od stavu, v ktorom bol dodaný (s priloženými dokumentmi, so všetkými komponentmi).
 • 9.8.5.3. Ak boli produkty vyrobené podľa špecifikácií Zákazníka alebo na mieru.
 • 9.8.5.4. Ak boli objednané a dodané zapečatené produkty, ktoré nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, keďže ich Zákazník odpečatil (tieto produkty sú prezentované ako nevratné).
 • 9.8.5.4.1. Na plavkách a spodnom prádle musia byť hygienické nálepky;
 • 9.8.5.4.2. Produkty nesmú byť znehodnotené alebo nesmú mať známky používania;
 • 9.8.5.4.3. Produkty je možné vyskúšať, ale z hygienických dôvodov sa nálepky nesmú odstraňovať;
 • 9.8.5.4.4. Silikónové (lepiace) spodné prádlo nie je možné vrátiť, ak bolo balenie odpečatené;
 • 9.8.5.4.5. Šperky a vlasové doplnky nie je možné vrátiť, ak je balenie poškodené;
 • 9.8.5.4.6. V prípade súprav spodnej bielizne musí byť obal nepoškodený, rovnako nie je možné vrátiť neúplné súpravy alebo samostatné položky.
 • 9.8.5.5. Ak sú objednané a dodané produkty pri dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými produktmi.
 • 9.8.5.6. Pre výrobky, ktoré podliehajú rýchlemu poškodeniu alebo majú krátku lehotu vypršania.
 • 9.8.5.7. Na jedlo alebo nápoje podľa dispozícií čl. 3.3.i) OUG 34/2014.
 • 9.8.5.8. V prípade vyhovujúcich výrobkov, ktoré vyžadujú montáž a zákazník vybalil príslušný výrobok / výrobky a začal proces montáže (keďže tento proces môže viesť k zníženiu počiatočnej hodnoty produktu)
 • 9.8.5.9. Ak je klient právnickou osobou a chce odstúpiť od zmluvy podľa GEO 34/2014. Podľa ustanovení GEO 34/2014 právnické osoby nepatria do kategórie spotrebiteľov a Vivre Deco je oprávnená neakceptovať vrátenie / odstúpenie od zmluvy právnických osôb v prípade, že výrobky vyhovujú predpisom. Spoločnosť Vivre Deco je zároveň oprávnená neakceptovať vrátenie veľkého množstva vyhovujúcich výrobkov od právnických osôb. V prípade, že produkty nevyhovujú, môže právnická osoba zaslať oznámenie na adresu kontakt@vivrehome.sk s uvedením čísla objednávky, produktu a jeho chýbajúcich častí alebo zistenej chyby spolu s fotografiami ilustrujúcimi nesúlad produkt. Po dodatočných kontrolách bude zákazník kontaktovaný za účelom vyriešenia oznámenia.

9.8.6. Produkty, ktoré tvoria set/súpravu treba vrátiť ako set/súpravu.

9.8.7. V prípade, že klient odstúpi od zmluvy, Vivre Deco mu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí klienta odstúpiť od zmluvy, vráti všetky sumy, ktoré prijal ako platbu. podľa článkov 9.8.2 a 9.8.3. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakými platobnými metódami, aké klient použil pri počiatočnej transakcii, s výnimkou situácie, keď klient súhlasil s iným spôsobom platby a za predpokladu, že nie je povinnosťou klienta zaplatiť poplatky po vrátení peňazí. Náklady na doručenie vráteného tovaru budú účtované za každý vrátený produkt v závislosti od jeho veľkosti a/alebo hmotnosti a výška nákladov bude zobrazená v účte zákazníka.

9.8.8. Zákazník môže vrátiť produkty získané na základe Zmluvy a je oprávnený na čiastočné vrátenie peňazí za tieto produkty, ak sú v stave, ktorý znižuje hodnotu ich ďalšieho predaja.

9.8.9. Ak klient riadne nezabalí produkty z dôvodu ochrany/manipulácie s vrátenými položkami, kuriér uvedený vo formulári na vrátenie je oprávnený neprevziať položky uvedené na vrátenie. Ak klient pošle tovar nevhodne zabalený z dôvodu ochrany/manipulácie iným spôsobom (iný kuriér, rumunská pošta, osobné doručenie a pod.), klient je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, chybu, nekompletnosť zistenú pri prevzatí vráteného tovaru. Vyššie uvedené ustanovenia sa NEVZŤAHUJÚ na originálny obal produktov, ale na akýkoľvek iný obal, ktorý má podľa kuriérskych noriem uvedených na stránke kuriéra chrániť produkty podľa ich špecifikácie (materiál, rozmery atď.). Vivre Deco si vyhradzuje právo neprijať produkty, na ktorých boli vykonané neoprávnené zásahy, tie, ktoré vykazujú známky používania alebo nadmerného používania, škrabance, chyby, údery, mechanické / elektrické šoky, produkty bez príslušenstva.

9.9. Body Vivre a Poukazy

9.9.1. Vivre Deco môže ponúkať body ako odpočítateľné marketingové náklady, pričom systém ich udeľovania môže jednostranne meniť, a táto činnosť neoprávňuje Zákazníka požadovať náhradu škody. Jeden bod sa rovná 1 euro a môže byť využitý na nákup tovaru zo stránky www.vivrehome.sk.

Promo body sú nasledovné body:

9.9.1.1. body za pozvanie priateľov

 1. 1. Zákazníci pri registrácii na stránke zašlú pozvánku ďalším osobám, ktoré nie sú a neboli členmi komunity Vivre na stránke www.vivrehome.sk.
 2. 2. Osoby, ktoré získajú pozvánky uvedené vyššie, sa zaregistrujú a stanú sa Členmi;
 3. 3. Po získaní členstva si tieto osoby zakúpia produkty zadaním objednávok z novovytvoreného účtu. Po uplynutí lehoty na odstúpenie (14 dní od prvej objednávky zaplatenej osobou, ktorú pozval Zákazník prostredníctvom stránky www.vivrehome.sk) Zákazník, ktorý zaslal pozvánku, dostane body v hodnote 10 euro, ktorý bude aktivovaný na stránke www.vivrehome.sk. Body sa vydávajú na účet Zákazníka a môžu byť využité na zakúpenie produktov, pričom 1 bod má hodnotu 1 euro.
 4. 4. Body môžu predstavovať až 30% z hodnoty objednávky.
 5. 5. Body sa odpočítavajú pri prvej platnej objednávke, ktorej minimálna hodonota je 17 EUR.

9.9.1.2. Body za vernosť a body, ktoré slúžia ako kompenzácia za iné aktivity: Vivre Deco oznámi Zákazníkovi e-mailom, že získal body za aktiváciu určitých mechanizmov alebo ako kompenzáciu za oneskorené alebo zrušené produkty. Zákazník využije link v e-maile a aktivuje/stiahne si body na stránke www.vivrehome.sk. Po stiahnutí môže body využiť ako platbu za produkty alebo prepravu za akúkoľvek objednávku z príslušného Zákazníckeho účtu.

9.9.1.3. Body ponúkané po zakúpení Produktov zo stránok www.vivrehome.sk.

 • Body sa poskytujú po zakúpení produktov na stránke www.vivrehome.sk.
 • Počet bodov za každý zakúpený produkt je uvedený na stránke Produktu na stránke www.vivrehome.sk. Počet bodov sa môže pri jednotlivých produktoch líšiť.
 • Platnosť a hodnota bodov je možné počas ktorejkoľvek kampane zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Zákazník môže body použiť na zaplatenie budúcich objednávok.
 • Body Vivre sú ponúkané potom, čo Zákazník zaplatí za Hodnoty v zadanej objednávke (stav objednávky ZAPLATENÁ).
 • Zákazník sa môže rozhodnúť, že použije všetky akumulované body na jednu jedinú objednávku alebo použije iba časť bodov, s tým, že hodnota bodov môže predstavovať až 30% z hodnoty objednávky.
 • Rozdiel medzi hodnotou Objednávky a hodnotou zaplatenou pomocou Bodov bude vyplatený iným spôsobom, ktorý je k dispozícii.
 • Body sú platné 3 mesiace po ich prijatí (od aktivácie), potom, ak sa body nepoužijú, automaticky zaniknú bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade vrátenia tovaru sa uplatňuje nasledujúci protokol:

 • Ak sa produkt, pre ktorý boli tieto body pridelené, vráti a body už boli použité, body pridelené pre tento produkt sa označia znakom - (mínus) na klientskom účte.
 • Ak zákazník použije body na zníženie hodnoty objednávky, ale rozhodne sa vrátiť celú objednávku, body sa vrátia na účet klienta.
 • Ak zákazník čiastočne vráti objednávku, body použité proporcionálne na zníženie nákladov na tento produkt z celkovej objednávky sa čiastočne vrátia podľa podielu produktu vráteného z celkovej objednávky (napríklad: za objednávku 100 Eur, ktorá zahŕňa 2 produkty po 50 Eur a 10 použitých bodov, ak klient vráti produkt za 50 Eur, bude mu vrátených 5 bodov na účet klienta).
 • Sumu nazbieraných bodov môže zákazník kedykoľvek skontrolovať na svojom klientskom účte na stránke www.vivrehome.sk.

V prípade podozrenia z podvodu týkajúceho sa získania a použitia bodov Vivre si spoločnosť Vivre Deco vyhradzuje právo jednostranne zrušiť akékoľvek pridelenie alebo použitie bodov Vivre bez toho, aby mal užívateľ právo požadovať náhradu škody alebo hodnotu týchto bodov.

V prípade, že zákazník stratí prístupové heslo pre klientsky účet na www.vivrehome.sk a nemôže poskytnúť údaje potrebné na jeho obnovenie, spoločnosť Vivre nenesie žiadnu zodpovednosť za body nazhromaždené na tomto klientskom účte.

9.9.2. Doba platnosti (použitia) bodov Vivre je obmedzená. Body Vivre majú platnosť použitia pri prvej objednávke, do 12 mesiacov od dátumu ich aktivácie na účte zákazníka. Po uplynutí tejto doby, body Vivre staršie ako 12 mesiacov, budú automaticky zrušené a budú odpočítané z účtu zákazníka. Body nemôžu byť prevedené do Euro a môžu byť použité len na stránke www.vivrehome.sk. Body môžu byť použité len na účte, na ktorom boli získané, nemôžu byť prevedené na iný účet a nemôžu byť použité pri nákupe iných zákazníkov.

9.9.3. Vivre Poukazy - Vivre Deco môže prostredníctvom propagačných kampaní, ktorých nariadenie sa zobrazuje v priebehu Predajné kampane na www.vivrehome.sk. Pridelenie poukazov sa vykonáva ako percento pre každý vhodný produkt v závislosti od podielu produktu na celkovej objednávke. Vivre Deco môže jednostranne upravovať mechanizmus nariadení, bez toho, aby používatelia mohli požadovať náhradu škody za nepridelenie alebo zrušenie poukazov Vivre.

 • V prípade vrátenia produktov, na ktoré bol uplatnený Poukaz s pevnou sumou uvedenou vyššie v tomto článku, je zachovaná pomerná hodnota použitá v rámci Poukazu vzťahujúca sa na vrátený produkt alebo produkty z celkovej hodnoty objednávky (napríklad: pre poukaz v hodnote 100 Eur použitý na objednávku za 300 Eur, kde všetky produkty boli oprávnené na uplatnenie poukazu a vrátený produkt v hodnote 150 Eur, bude klientovi vrátená suma 50 Eur z hodnoty poukazu a bude im vrátených 100 Eur).
 • V prípade vrátenia produktov, na ktoré bol uplatnený Poukaz, s percentom hodnoty každého produktu oprávneného na zľavu z Nákupného košíka, uvedeným vyššie v tomto článku, sa proporcionálna hodnota Poukazu uplatnená na hodnotu vráteného produktu alebo výrobky sa ponechajú. (napríklad: ak sa na nákupný košík 100 Eur skladajúci sa z 3 produktov použije poukaz 10 Eur, ak sa vráti produkt 50 Eur (50% hodnoty nákupného košíka), 5 Eur sa odpočíta od poukaz a 45 Eur sú vrátené.

9.9.4. V prípadoch podľa bodu 9.8.1 pri produktoch, ktoré boli celkom alebo čiastočne uhradené s využitím promo bodov, sa platby nevracajú na bankový účet uvedený Zákazníkom; namiesto vrátenia platby Zákazník získa body (1 bod = 1 euro), ktoré môže využiť výlučne na stránke www.vivrehome.sk na budúce nákupy.

9.9.5. Vivre poukazy - spoločnosť Vivre Deco môže udeľovať darčekové poukazy s pevnou sumou alebo v percentách v pomere k hodnote oprávnených produktov z hodnoty nákupného košíka, ako odpočítateľné marketingové výdavky, prostredníctvom propagačných kampaní, ktorých pravidlá sú zobrazené počas príslušných kampaní na www.vivrehome.sk. rozdelenie poukazov sa vykonáva ako percento každého oprávneného produktu v závislosti od podielu produktu na celkovej objednávke. Spoločnosť Vivre Deco môže jednostranne upravovať mechanizmus nariadení bez toho, aby používatelia mali nárok na náhradu škody za nepridelenie alebo zrušenie Vivre poukazu.

V prípade vrátenia výrobkov, pri ktorých bol uplatnený poukaz s pevnou sumou uvedenou vyššie v tomto článku, sa zachová pomerná hodnota použitého Poukazu vzťahujúca sa na vrátený produkt alebo produkty z celkovej hodnoty objednávky (napríklad: v prípade poukazu 100 EUR za objednávky s minimálnou hodonotu 300 EUR kde všetky výrobky boli spôsobilé na uplatnenie poukazu a hodnota vráteného produktu je výške 150 EUR, klientovi bude odpočítaná suma 50 EUR z hodnoty poukazu a bude mu preplatená suma 100 EUR).

V prípade vrátenia výrobkov, pri ktorých bol uplatnený Poukaz, s percentuálnym podielom hodnoty každého produktu, ktorý má nárok na zľavu z nákupného košíka, uvedeným vyššie v tomto článku, sa zachová pomerná hodnota Poukazu použitá na hodnotu vráteného produktu alebo produktov (napr. v prípade nákupného košíka s hodnotou 100 EUR skladajúceho sa z 3 produktov bol použitý poukaz v hodnote 10 EUR, ak sa vráti produkt s hodnotou 50 EUR (50% hodnoty nákupného košíka), 5 EUR t poukazu sa ponechá a 45 EUR je preplatených).

10. Obchodné podmienky pre nákup produktov predávaných partnermi Vivre Marketplace

10.1.Ako sa stať partnerom Vivre Marketplace
Systém Vivre Marketplace je k dispozícii všetkým obchodníkom, ktorí môžu poskytovať maloobchodné produkty a majú kapacitu na spracovanie objednávok klientov a zabezpečenie popredajných služieb.

10.2. Informácie o Vivre Marketplace
Vivre Marketplace je systém, prostredníctvom ktorého partneri spoločnosti Vivre zobrazujú svoje vlastné produkty na webových stránkach spoločnosti Vivre vedľa produktov predávaných priamo spoločnosťou Vivre. Klienti si môžu súčasne objednať produkty Vivre aj produkty z ponuky ktoréhokoľvek partnera Vivre. V nákupnom košíku sa však zobrazia zvlášť.
Všetci partneri zahrnutí do systému Vivre Marketplace boli overení a sú neustále sledovaní, aby sme mohli zaistiť štandardy kvality, na ktoré sú klienti Vivre zvyknutí.
Produkty zobrazené na webovej stránke Vivre, ktoré predáva a dodáva PartnerX, sú označené touto poznámkou. Klient je teda informovaný, že príslušný produkt predáva PartnerX, nezávislá spoločnosť, akceptovaná Vivre Deco SA v systéme Vivre Marketplace po analýze kvality služieb a produktov, ktoré ponúka. Keď si objednáte takýto produkt, odošleme vašu objednávku spoločnosti PartnerX, ktorá vám produkt doručí spolu so všetkými právnymi dokumentmi. Pre filtračný výber produktov podľa dodávateľov / partnerov sa automaticky nastaví poradie, v ktorom sú dodávatelia / partneri uvedení podľa počtu produktov, ktoré má dodávateľ / partner vo vybranej kategórii / vyhľadávaní. Obchodné pravidlá a podmienky sú rovnaké ako tie, ktoré sprevádzajú produkty predávané priamo Vivre. Poplatky za doručenie a vrátenie podliehajú vlastným pravidlám špecifickým pre každého partnera Vivre Marketplace, ktoré sú dostupné na stránke PartnerX v časti Vrátenie a Záruka.

10.3. Informacie o objednavke
Aby ste si mohli objednať produkty predávané partnermi Vivre a Vivre Marketplace, musíte mať alebo vytvoriť si zákaznícky účet. Z tohto účtu môžete ľahko sledovať svoj balík obsahujúci produkty predávané spoločnosťou Vivre alebo partnermi Vivre Marketplace.
Produkty ponúkané partnermi Vivre Marketplace je možné objednať všetkými spôsobmi, na ktoré ste si už zvykli: online na webových stránkach Vivre alebo pomocou aplikácie Vivre.
Do svojho nákupného košíka môžete súčasne pridávať produkty predávané a dodávané spoločnosťou Vivre, ako aj produkty predávané a dodávané partnermi Vivre Marketplace zoskupené podľa partnera, ktorý s nimi obchoduje. Všetky poplatky za vašu objednávku nájdete pod každou skupinou produktov.
Body Vivre sa udeľujú aj za výrobky dodávané partnermi Vivre Marketplace, ale je možné ich použiť iba pri nákupe výrobkov predávaných spoločnosťou Vivre.
Poukazy Vivre a darčekové karty nie je možné použiť pri nákupe výrobkov predávaných partnermi Vivre Marketplace.

10.4. Dodacie podmienky, zásoby, fakturácia
Rovnako ako výrobky predávané priamo spoločnosťou Vivre, aj výrobky predávané partnermi Vivre Marketplace zobrazujú informácie o skladoch v reálnom čase, ako aj odhadovaný čas príchodu na miesto určenia pre každú lokalitu v prípade objednávky zadanej v čase zobrazenia ponuky. . Produkty obchodované partnermi Vivre Marketplace sú dodávané iba prostredníctvom rýchlych kuriérskych služieb.
Výrobky, ktoré si objednáte, budú dodané spolu s príslušnými účtami. Ak sa rozhodnete platiť na dobierku, budete v čase dodania príslušných produktov platiť za každú faktúru osobitne a platba bude vykonaná kuriérovi, ktorý dodanie uskutoční.
Dodanie produktov zakúpených od partnerov Vivre Marketplace sa uskutočňuje priamo prostredníctvom rýchleho kuriéra. Dodávky nie je možné vykonať v sídle partnera alebo v sklade spoločnosti Vivre. Sprievodné dokumenty k výrobkom zakúpeným od našich partnerov (faktúra, záručný list pre predmety dlhodobej spotreby atď.) Sú dodávané partnerom spolu s výrobkami, ktoré ste si objednali.
Ak si súčasne objednáte výrobky od spoločnosti Vivre a ďalších partnerov, dostanete od spoločnosti Vivre a od každého partnera samostatné balíky.

10.5. Záruka a servis
Ku každému trvanlivému materiálu, na ktorý sa vzťahuje záruka, dostanete pri dodaní záručný list so všetkými podrobnosťami servisného strediska, ktoré zaisťuje opravu počas záručnej doby. Záruka na výrobky zakúpené od partnerov Vivre Marketplace je zabezpečená partnerom, ktorý výrobok predal, alebo prípadne autorizovaným servisným strediskom výrobcu.

10.6. Vrátenie tovaru alebo výrobkov
Partneri Vivre Marketplace ponúkajú rovnakú lehotu na vrátenie 14 dní v súlade so zmluvnými podmienkami Vivre. Partneri Vivre Marketplace môžu ponúknuť, že uhradia poplatok za doručenie vrátených produktov (bez ohľadu na dôvod vrátenia, s výnimkou prípadov nesprávneho vrátenia) v súlade s ich vlastnou politikou vrátenia. Podmienky vrátenia sú uvedené na stránke partnera v časti Vrátenie a Záruka, ku ktorej sa dostanete kliknutím na meno partnera na stránke produktu, ktorý chcete vrátiť.

11. Podvod

11.1. Vivre Deco nebude od Zákazníkov alebo Užívateľov žiadnymi komunikačnými prostriedkami (e-mail/ telefón/ SMS atď.) požadovať informácie týkajúce sa dôverných údajov, účtov, bankových kariet alebo osobných hesiel.

11.2. Zákazník/ Člen je zodpovedný za sprístupnenie osobných a dôverných informácií tretej strane.

11.3. Vivre Deco nepreberá zodpovednosť v prípade, ak Člen/ Zákazník utrpí straty spôsobené treťou stranou, ktorá predstiera, že je alebo koná v mene Vivre Deco.

11.4. Člen/ Zákazník bude informovať Vivre Deco o akomkoľvek pokuse o podvod.

11.5. Vivre Deco nepodporuje SPAM. Každý člen/ Zákazník, ktorý výslovne uviedol svoju e-mailovú adresu na stránke, si môže zvoliť deaktiváciu účtu k tejto e-mailovej adrese.

11.6. Komunikácia zo strany Vivre Deco prostredníctvom telekomunikačných zariadení (napr. e-mail) bude obsahovať úplné a presné identifikačné údaje alebo linky k nim k dátumu, kedy je správa odoslaná.

11.7. Nasledovné činnosti sú považované za pokus o podvod vzťahujúci sa na Stránku/ Obsah a/alebo Vivre Deco. Vivre Deco si vyhradzuje právo podať trestné oznámenie voči stranám, ktoré sa snažili vykonať nasledovné podvodné činy:

 • 11.7.1. prístup k údajom týkajúcim sa Člena/ Zákazníka využitím účtu alebo inými metódami;
 • 11.7.2. zmena a modifikácia obsahu stránky alebo akejkoľvek korešpondencie zaslanej Vivre Deco Členovi/ Zákazníkovi.
 • 11.7.3. činnosť, ktorá ovplyvňuje fungovanie servera/ serverov, ktorý hostuje stránku;
 • 11.7.4. prístup alebo sprístupnenie obsahu, ktorý Vivre Deco zaslala akýmkoľvek spôsobom Členovi/ Zákazníkovi, tretej strane, ktorá nie je k tomu oprávnená, ak táto strana nie je zamýšľaným príjemcom tohto obsahu.

11.8. Pokus získať body od Vivre Deco podľa článku 9.9 využitím falošných účtov (fiktívne mená, viac ako jeden účet na fyzickú osobu alebo využitie totožnosti iných strán) sa bude považovať za pokus o podvod a povedie k zrušeniu získaných výhod, zablokovaniu prístupu k stránke a oznámeniu tohto činu príslušným úradom.

12. Výhrada zodpovednosti

12.1. Vivre Deco nepreberá zodpovednosť voči akémukoľvek Členovi/ Zákazníkovi, ktorý využíva stránku alebo obsah iným spôsobom ako podľa podmienok tohto dokumentu.

12.2. Pokiaľ sa Člen/ Zákazník domnieva, že Obsah zaslaný Vivre Deco porušuje autorské práva alebo iné práva, môže sa obrátiť na Vivre Deco na stránke kontakt@vivrehome.sk a informovať ju o tejto skutočnosti.

12.3. Vivre Deco nevyhlasuje voči Členovi alebo Zákazníkovi, že bude mať prístup k stránke alebo k službe, ak sa nezaregistruje na stránke, a nezaručuje mu právo stiahnuť si alebo celkom alebo čiastočne modifikovať obsah, celkom alebo čiastočne reprodukovať obsah, kopírovať alebo využívať obsah a previesť na akúkoľvek tretiu stranu obsah, ku ktorému mal prístup na základe užívateľskej zmluvy, bez písomného súhlasu Vivre Deco.

12.4. Vivre Deco nie je zodpovedná za obsah, kvalitu, povahu iných stránok, ku ktorým môže mať Člen prístup s využitím iných liniek, bez ohľadu na ich povahu. Vlastníci takýchto stránok sú výlučne zodpovední za ich obsah.

12.5. Vivre Deco je oslobodená od zodpovednosti za využívanie stránky a/alebo obsahu zaslaného Členovi/ Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky), prostredníctvom stránok, e-mailom alebo zamestnancom Vivre Deco, ak ich využívanie spôsobí akúkoľvek škodu Členovi/ Zákazníkovi alebo tretej strane, ktorej bol tento obsah zaslaný.

12.6. Od 1 marca 2019 je tovar predávaný prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK ZÁKAZNÍKOM doručené prostredníctvom SC Vivre Deco SA, identifikačné číslo J40/3718/2012, daňové identifikačné číslo RO30010618. V prípade individuálnych zákazníkov alebo právnických osôb, ktoré nie sú registrované v európskom systéme VIES, pri nákupe tovaru v rámci EU budú faktúry vystavené vrátane miestnej DPH vo výške 20%. Faktúry budú vystavené s použitím DPH kódu SK4120014679 na spoločnosť Vivre Deco SA, podľa slovenkých právnych noriem. Potom bude takto získaná DPH spoločností Vivre Deco SA odvedená do štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky v súlade so smernicami 2006/112/ES o spoločnom systéme daní z pridanej hodnoty.V prípade firemných zákazníkov registrovaných do systému http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk budú pri nákupe tovaru v rámci EÚ faktúry vystavené bez DPH. Tieto faktúry budú vystavené s použitím DPH kódu RO 30010618 spoločnosti VIVRE DECO v súlade s rumunskými daňovými zákonmi. Tento predaj je považovaný za nákup tovaru v rámci EÚ a je zbavený povinnosti platiť DPH podľa bodu 138 smernice Rady 2006/112 / ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

12.7. Vivre Deco nedáva žiadne priame ani nepriame záruky týkajúce sa nasledovného:

 • 12.7.1. Náklady na doručenie objednaných výrobkov kuriérskym systémom na stránke www.vivrehome.sk od Vivre Deco sú nasledovné: a) za dodávku objednaných výrobkov s celkovou hodnotou menej než 100€, poplatok za dodanie má hodnotu 3.5 € (vrátane DPH) b) za dodanie objednaných výrobkov v celkovej hodnote viac než100 €, dodanie je bezplatné, hradí ho výlučne Vivre Deco. Celkovú sumu objednávky oznámime Zákazníkovi v čase zadania objednávky a Zákazník výslovne súhlasí, zadaním objednávky, s odhadom ceny transportu, bez ohľadu na údaje, ktoré sú základom pre stanovenie týchto nákladov. V dôsledku toho Zákazník nemôže žiadať po zadaní objednávky nižšiu cenu transportu na základe vlastného odváženia alebo odmerania balíka. Vivre Deco poskytuje službu dodania až po dvere bytu/budovy z dodacej adresy špecifikovanej v čase zadania objednávky, ak charakteristiky/špecifiká lokality umožňujú realizáciu dodania bez porušenia právnych predpisov o bezpečnosti práce. Ak dodanie nemožno vykonať bez porušenia právnych predpisov, poskytovateľ služieb, kuriérska firma môže odmietnuť dodanie až po dvere bytu/budovy.
 • 12.7.2. služba nebude prerušená, bude bezpečná a bezchybná
 • 12.7.3. Vivre Deco môže mať kampane s bezplatným dodaním (poplatok za dodanie - tak, ako je definovaný v 9.6.1 súc 0 (nula) €. Bezplatné dodanie sa aplikuje iba pre výrobky s celkovou hodnotou viac než 100€, iba za určitých podmienok, zahrnujúc, ale nielen týchto, nasledovné: a. zachovanie zmluvy/objednávky v počiatočnej formulke (bez zmien/meškaní). b. zmena objednávky z iniciatívy Vivre Deco: zmeny dodacej lehoty (hlavne meškania), výrobky, ktoré sa stali nedostupnými, iné chyby v systéme atď.

12.8. Podľa týchto VOP operátori, administrátori a/alebo vlastníci stránky nie sú zodpovední za činnosť a jej následky, vrátane, ale nie len, nákupov, špeciálnych ponúk, promo akcií alebo iných typov činností/ linkov/ transakcií/ spolupráce/ atď., ku ktorej môže dôjsť medzi Členom a Zákazníkom a treťou stranou, ktorá je v danom prípade priamo alebo nepriamo zaangažovaná.


13. Vyššia moc a náhodné udalosti

13.1. S výnimkou prípadov, ktoré nie sú výslovne predpísané, nie je žiadna zo strán tejto zmluvy zodpovedná za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy riadne a včas, ak bolo nesplnenie spôsobené vyššou mocou.

13.2. Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný informovať druhú stranu bezodkladne a úplne o vzniku takejto udalosti, a prijať primerané opatrenia na obmedzenie jej následkov.

13.3. Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je oslobodený od tejto povinnosti, ak táto udalosť zabráni jej splneniu.

13.4. Ak do 15 dní od udalosti stále trvá udalosť spôsobená vyššou mocou, každá strana bude mať právo skončiť zmluvu a oznámiť druhej strane toto skončenie, pričom žiadna zo strán nebude mať nárok na náhradu škody.

13.5. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, predloží dôkaz o nemožnosti plnenia z dôvodu vyššej moci do 30 dní od udalosti (v rámci obmedzení podľa bodu 10.3).

13.6. Pri náhodnej udalosti a bez ručenia na strane Vivre Deco je možné, že dodávka produktov nebude zrealizovaná. V takom prípade môže Zákazník dostať dodatočné promo body (podľa vlastného uváženia Vivre Deco alebo podľa konkrétneho prípadu), ktoré môže použiť po neobmedzený čas na nákup produktov na stránke www.vivrehome.sk podľa bodu 9.9.


14. Súdne spory

14.1. Využitím/ navštívením/ prezeraním si atď. stránok a/alebo akéhokoľvek obsahu Vivre Deco akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky, atď.) udeľuje Člen/ Zákazník svoj súhlas s týmito VOP.

14.2. Všetky spory ohľadom týchto VOP, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom alebo Zákazníkom a Vivre Deco, sa budú riešiť zmierlivou cestou.

14.3. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom a Vivre Deco alebo jej partnermi budú riešené zmierlivou cestou. Ak nie je urovnanie možné, spor sa bude riešiť pred príslušným súdom v sídle Vivre Deco, alebo na príslušnom súde v domácnosti spotrebiteľa, v súlade s platnými právnymi predpismi.

14.4. Majúc na zreteli ustanovenia Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 ohľadom riešenia sporov on-line, týkajúcich sa spotrebiteľov, zmeny a doplnenia Nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, Vivre Deco ponúka Členovi/Zákazníkovi možnosť upustiť od súdneho urovnania prípadných sporov a využiť európsku platformu riešenia sporov on-line (ODR platformu), ktorá predstavuje digitálny nástroj vytvorený Európskou komisiou pre nezávislé, nestranné, transparentné, efektívne, rýchle a spravodlivé riešenie sporov, mimo súdnych siení, týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o predaji alebo poskytnutí spotrebiteľských služieb on-line medzi spotrebiteľom, ktorý má bydlisko v Únii a obchodníkom so sídlom v Únii. V tejto súvislosti možno použiť nasledujúci odkaz na platforme RSO: ODR.

14.5. Pokiaľ niektoré z vyššie uvedených ustanovení bude neplatné alebo neúčinné, bez ohľadu na konkrétny prípad, nebude mať toto ustanovenie vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení.

14.6. Tento dokument bol vyhotovený v súlade s rumunskými právnymi predpismi a riadi sa nimi.Táto Zmluva podlieha rumunským zákonom. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou VIVRE DECO SA a Klientom / Kupujúcim, budú riešené priateľsky alebo, ak to nie je možné, súdne spory budú riešiť príslušné rumunské súdy v Bukurešti.


15. RECENZIE a Hodnotenia

15. 1. Písanie recenzií a komentárov môžu používatelia/klienti/kupujúci vykonať v sekcii „Moje recenzie“ alebo z účtu klienta Vivre. Písomné informácie môžu byť pozitívne aj negatívne a budú sa týkať vlastností a použitia produktu alebo služby.

15. 2. Klient pri registrácii určitej recenzie/komentára/otázky na stránke vivrehome.sk udeľuje spoločnosti Vivre Deco nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, neobmedzenú územnú licenciu a dáva predávajúcemu právo používať, reprodukovať, upravovať, zverejňovať, prekladať, distribuovať a zobrazovať tento obsah.

15. 3. Každý Klient sa momentom registrácie Recenzie/Komentára/Otázky v uvedených častiach zaväzuje rešpektovať nasledovné pravidlá:

 • odkazovať len na vlastnosti a/alebo spôsob používania určitého produktu alebo služby, vyhýbajúc sa informáciám týkajúcim sa aspektov, ktoré sa môžu zmeniť (cena alebo propagačné ponuky) alebo informáciám súvisiacim so spôsobom vykonania objednávky;
 • používať iba slovenský jazyk.
 • používať vhodný, neurážlivý jazyk bez výrazov, ktoré by mohli uraziť alebo ovplyvniť akéhokoľvek iného Klienta;
 • uistiť sa, že informácie, ktoré poskytujú, sú realistické, správne, nezavádzajúce a v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane rešpektovania práv iných strán, autorských práv, ochrannej známky, licencie alebo iných vlastníckych, reklamných alebo súkromných práv;
 • používať túto službu iba na komunikáciu alebo získanie ďalších podrobností o konkrétnom produkte alebo službe z webovej stránky bez odkazovania na iné spoločnosti, ktoré propagujú predaj a nákup produktov alebo služieb;
 • žiadnym spôsobom neposkytnúť a nevyžiadať si osobné údaje (kontaktné údaje, údaje o dodacej adrese alebo bydlisku, telefónne čísla, emailové adresy, meno a/alebo priezvisko a pod.) alebo iné informácie, ktoré môžu viesť k ich zverejneniu osobných údajov;
 • nezadávať informácie a/alebo podrobnosti o URL (odkazoch) z iných komerčných stránok, ktoré vykonávajú rovnakú obchodnú činnosť ako Predávajúci;
 • nepokúšať sa spreneveriť služby poskytované Predávajúcim alebo podávať Recenzie/Komentáre/Otázky obsahujúce materiály reklamného charakteru;
 • nepoužiť recenziu/komentár/otázku ako prostriedok komunikácie s predávajúcim, na tento účel budú použité kontaktné údaje predávajúceho registrované na webovej stránke.

15. 4. Klient pri zadávaní Recenzie okrem reálneho hodnotenia pridá aj relevantné Hodnotenie súvisiaceho produktu alebo služby. Recenzie spolu s ich príslušnými hodnoteniami ovplyvnia celkové hodnotenie produktu alebo služby. Recenzia s vysokým hodnotením teda vedie k zvýšeniu celkového hodnotenia a recenzia sprevádzaná nízkym hodnotením vedie k zníženiu celkového hodnotenia.

15. 5. Keď Klient nahlási, že recenzia/komentár/otázka má nevhodný obsah, z prísne subjektívneho hľadiska predajca tento obsah dôkladne preskúma, aby zistil, či neporušuje zmluvné podmienky webovej stránky. Nahrané texty, fotografie alebo videá sú z webovej stránky odstránené až po preskúmaní Predávajúcim.

15. 6. Ak Predávajúci zistí, že Klient opakovane porušuje Obchodné podmienky, vyhradzuje si právo pozastaviť Klientovi právo na zaslanie Recenzie/Komentáre/Otázky v sekcii „Moje recenzie“. Klienti môžu podávať svoje oznámenia alebo sťažnosti týkajúce sa zakúpeného Tovaru a/alebo Služby na https://www.vivrehome.sk/kontakt. Maximálna lehota na vyriešenie sťažností alebo oznámení je 30 kalendárnych dní od ich podania.


16. Záverečné ustanovenia

16.1. Vivre Deco si vyhradzuje právo zmeniť tieto ustanovenia ako aj modifikovať stránku/ jej štruktúru/ službu a akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho upozornenia Člena alebo Zákazníka.

16.2. V rámci obmedzení podľa týchto VOP nie je Vivre Deco zodpovedná za chyby stránky, vrátane modifikácií, nastavení atď., ktoré nevykonal administrátor stránky.

16.3. Vivre Deco si vyhradzuje právo zobrazovať reklamné bannery a/alebo linky na akejkoľvek podstránke stránky v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.

17. Kontaktné údaje a ďalšie informácie

17.1. V prípade otázok alebo návrhov adresovaných Vivre Deco nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 4212-333-31020 od pondelka do piatka medzi 08:00-17:00 hod. alebo e-mailom na stránke kontakt@vivrehome.sk.

17.2. Komentáre, otázky, spätná väzba, nápady, návrhy alebo akýkoľvek druh komunikácie alebo informácií ohľadom stránky www.vivrehome.sk, jej prevádzky alebo vylepšení sú výlučným vlastníctvom Vivre Deco.

Spracovanie osobných údajov: Vivre Deco je zapísaná v registri pre účely spracovania osobných údajov pod číslom 22845.


18. Zásady vymazania údajov

18.1. REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ alebo ZÁKAZNÍK má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas s používaním SLUŽBY alebo inej služby ponúkanej VIVRE DECO prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK. V takom prípade REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ alebo ZÁKAZNÍK podá žiadosť na adresu dpo@vivre.eu.

18.2. V prípade, že REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ alebo ZÁKAZNÍK nechce odoberať NEWSLETTERY/ UPOZORNENIE a/alebo akékoľvek informácie poskytované za účelom marketingu a reklamy prostredníctvom akejkoľvek formy komunikácie (elektronická, telefonická, atď.), môže podať žiadosť o ODHLÁSENIE stlačením príslušného tlačidla obsiahnutého v každej e- mailovej komunikácii alebo zaslaním žiadosti Zodpovednému pre ochranu osobných údajov na adresu dpo@vivre.eu.

18.3. REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ alebo ZÁKAZNÍK má, v súlade existujúcich právnych predpisov a regulácií ochrany osobných údajov, právo byť vymazaný, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Vivre, na základe obchodnej spolupráce medzi stranami, a môže teda zaslať žiadosť Zodpovednému pre ochranu osobných údajov na adresu dpo @vivre.eu.

V súlade s novými Nariadeniami Európskej únie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR) Vás prosíme, aby ste si vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie na nasledujúce účely: správna prevádzka platformy Vivre, meranie používania platformy Vivre, rozšírená funkčnosť, ako odporúčané produkty a iné typy funkcií, ktoré nám umožnia ukázať Vám tie najvhodnejšie ponuky prostredníctvom rôznych marketingových kanálov.