Všeobecné obchodné podmienky Vivre Deco SA


 • 1. Definície

  VIVRE DECO – spoločnosť Vivre Deco Company, so sídlom v Bukurešti, Bulevard Tudor Vladimirescu č. 22, Green Gate Office, 7. poschodie, 5. štvrť, J40/3718/2012, IČ DPH SK8131373399, základný kapitál 3.415.000 ron existujúca a podnikajúca podľa právnych predpisov Rumunska.

  STRÁNKA – doména vivrehome.sk a jej subdomény

  OBSAH – je definovaný nasledovne:

  • všetky informácie na stránke, ktoré je možné navštíviť, prezerať si, alebo ktoré sú inak prístupné s využitím digitálnych zariadení;
  • obsah akéhokoľvek e-mailu zaslaného UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM Vivre Deco elektronickou cestou alebo prostredníctvom iných dostupných komunikačných prostriedkov;
  • všetky informácie komunikované akýmikoľvek prostriedkami zo strany zamestnanca alebo spolupracovníka Vivre UŽÍVATEĽOM alebo ZÁKAZNÍKOM podľa kontaktných informácií bez ohľadu na to, či sú v nich tieto špecifikované;
  • informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov, ktoré Vivre Deco požaduje v určitom termíne;
  • informácie ohľadom produktov, služieb a/alebo poplatkov požadovaných treťou stranou, s ktorou Vivre Deco uzavrela zmluvu o spolupráci na dobu určitú;
  • údaje o Vivre Deco alebo akékoľvek iné súvisiace údaje.

  SLUŽBA – elektronický obchod, realizovaný výlučne prostredníctvom verejne dostupných sekcií STRÁNKY za účelom ponúknutia možnosti zakúpiť si služby/tovar ZÁKAZNÍKOM, a to výlučne s využitím elektronických prostriedkov vrátane telekomunikačných prostriedkov.

  ČLEN – fyzická osoba, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU prostredníctvom komunikačných prostriedkov (elektronicky, telefonicky, atď.) alebo na základe užívateľskej zmluvy medzi ČLENOM a Vivre Deco, pričom zmluva zahŕňa zriadenie a využívanie ÚČTU.

  ÚČET – informačný systém, ktorý pozostáva z e-mailovej adresy a hesla, a ktorý umožňuje ČLENOM prístup sekciám STRÁNKY s obmedzeným prístupom, a teda prístup k SLUŽBE.

  ZÁKAZNÍK – strana, ktorá má alebo získa prístup k OBSAHU alebo SLUŽBE po zriadení ČLENSKÉHO ÚČTU.

  OBJEDNÁVKA – elektronický doklad, ktorý zohráva úlohu komunikačného prostriedku medzi PREDÁVAJÚCIM a ZÁKAZNÍKOM, prostredníctvom ktorého pomocou webovej stránke, ZÁKAZNÍK informuje PREDÁVAJÚCEHO o svojom zámere nákupu VÝROBKOV a SLUŽIEB z danej stránke.

  Cena RRP – (Recommended Retail Price - odporúčaná maloobchodná cena) - sú informácie uvedené pre niektoré produkty v blízkosti predajnej ceny (vľavo na stránkach s vicerými produktami a pod predajnou cenou na stránke jednotlivých produktov), s nižším písmom ako ten, s ktorým sú napísané predajné ceny a šedou farbou.Pre produkty, ktoré sú ponúkané na predaj v cene RRP, sú uvedené iba ako predajná cena. Cena RRP NIE JE referenčnou cenou, ktorú Vivre deco používa vo svojich priestoroch, a mala by byť použitá iba ako informácia / odporúčanie od dodávateľa Vivre Deco.Tieto informácie zobrazujeme na účely porovnávacieho hodnotenia produktu a zákazník chápe, že označením menej zrejmé, táto informácia pravdepodobne nespôsobí zámenu a že nákupná akcia a v mojom košíku https://www.vivrehome.sk/ cart / index je jasná predajná cena pre každý produkt.

  DOKUMENT – tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“).

  ZMLUVA O PREDAJI NA DIAĽKU – podľa definície uvedenej v rumunskom OUG 34 z júna 2014 o právach spotrebiteľov zo zmlúv uzavretých s profesionálnymi obchodníkmi a o zmene a doplnení predchádzajúcich predpisov (článok 2 (7)) a podľa smernice o právach spotrebiteľa 2011/83/EU: každá zmluva, ktorá sa uzatvára medzi profesionálnym obchodníkom a spotrebiteľom ako súčasť organizovaného predaja na diaľku alebo systému poskytovania služieb, bez fyzickej účasti profesionálneho obchodníka a spotrebiteľa, výlučne s využitím jedného alebo viacerých telekomunikačných prostriedkov, a to až do okamihu uzavretia zmluvy;

  NOVINKY/ UPOZORNENIA – pravidelný a výlučne elektronický spôsob informovania o produktoch, službách a/alebo propagačných akciách Vivre Deco v určitom čase, pričom Vivre Deco nepreberá zodpovednosť za obsiahnuté informácie;

  TRANSAKCIA – inkasovanie alebo vrátenie určitej sumy za predaj produktu/služby Vivre Deco ZÁKAZNÍKOVI s využitím platobnej karty podľa dohody s Vivre Deco alebo bankovým prevodom bez ohľadu na spôsob dodania.

 • 2. Všeobecné podmienky

  • 2.1 V tomto dokumente sú uvedené podmienky, ktoré musí Zákazník alebo Člen splniť pri využívaní Stránky/ Obsahu/ Služby, a pri absencii inej účinnej zmluvy s Vivre Deco.
  • 2.2 Člen alebo Zákazník súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto VOP v nasledovných situáciách, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na využívanie, navštevovanie a prezeranie Obsahu/ Služieb; Zákazník je povinný neustále sledovať, či nedošlo k aktualizácii, zmene alebo doplneniu VOP. V prípade rozporov sa na konkrétny prípad vzťahujú tie VOP, ktoré boli vykonateľné v čase zadania objednávky a jej písomného potvrdenia zo strany Vivre Deco.
  • 2.3 Prístup k Službám je možný výlučne prostredníctvom verejne dostupnej stránky www.vivrehome.sk.
  • 2.4 Využívaním Stránky/ Obsahu/ Služby preberá Člen alebo Zákazník zodpovednosť za aktivity, ktoré s využívaním súvisia. Preberá zároveň zodpovednosť za akúkoľvek hmotnú, duševnú, elektronickú alebo inú škodu, ktorú spôsobí na Stránke, v Obsahu, Službe Vivre Deco alebo tretej strane, ktorá je zmluvným partnerom Vivre Deco podľa vykonateľných právnych predpisov Rumunska.
  • 2.5 Ak Užívateľ alebo Zákazník neodsúhlasí, neakceptuje a/alebo odvolá svoj súhlas s Dokumentom, zašle na adresu kontakt@vivrehome.sk e-mail s nasledovným znením:
   • 2.5.1 Vzdanie sa práva: na využívanie Služby, iných služieb z ponuky Vivre Deco na Stránke, zasielania noviniek/ upozornení a/alebo akejkoľvek komunikácie zo strany Vivre Deco (elektronická, telefonická, atď.).
   • 2.5.2 Odvolanie súhlasu a/alebo neakceptovanie Dokumentu v aktuálnom znení v danom čase je možné kedykoľvek zmeniť.
  • 2.6 Pri uplatnení práva podľa bodu 2.5 je možné buď kontaktovať Vivre Deco, alebo využiť linky zaslané Vivre Deco za týmto účelom.
  • 2.7 Ak Zákazník uhradil záväzky zo všetkých splatných Zmlúv a odvolá svoj súhlas s Dokumentom, počas toho, ako je Objednávka v procese spracovania, zruší Vivre Deco Objednávku bez ďalších povinností jednej strany voči druhej strane a bez nároku na náhradu škody.
  • 2.8 Stránka je určená výlučne fyzickým osobám, ktoré majú viac ako 18 rokov, absolvovali príslušné štádiá registrácie, a ktorých účet nebol zo strany Vivre Deco zrušený alebo vymazaný, bez ohľadu na dôvod zrušenia alebo vymazania. Tým, že sa stane Členom, potvrdzuje osoba, že splnila všetky vyššie uvedené podmienky.
 • 3. Obsah

  • 3.1 Obsah ako je definovaný v Preambule, vrátane, ale nie len, loga, štylizovaných reprezentácií, komerčných symbolov, statických obrázkov, dynamických obrázkov, textu a/alebo multimediálneho obsahu na Stránke, je výlučným vlastníctvom Vivre Deco, ktorá si vyhradzuje všetky práva priamo alebo nepriamo získané za týmto účelom (užívateľská licencia a/alebo zverejnenie).
  • 3.2 Člen alebo Zákazník nesmie kopírovať, šíriť, zverejňovať, prevádzať na tretie strany, modifikovať a/alebo meniť, využívať, odkazovať na, vystavovať, uviesť akýkoľvek obsah na žiadne iné účely, s výnimkou účelov zamýšľaných Vivre Deco, uviesť obsah na iných stránkach ako stránkach Vivre Deco, odstrániť akýkoľvek symbol, ktorý reprezentuje autorské právo Vivre Deco k obsahu, ako aj previesť, predať, šíriť materiály reprodukovaním, ukazovaním alebo úpravou obsahu, pokiaľ na túto činnosť nezískal výslovný súhlas Vivre Deco.
  • 3.3 Akýkoľvek obsah, ku ktorému má Člen alebo Zákazník akýmkoľvek spôsobom prístup, sa riadi podmienkami tohto Dokumentu, pokiaľ nie je k Dokumentu pripojená špecifická a platná užívateľská zmluva medzi Vivre Deco a Členom/ Zákazníkom, a ak Vivre Deco na takýto obsah neposkytla výslovnú alebo implicitnú záruku.
  • 3.4 Člen alebo Zákazník môže kopírovať, prevádzať a/alebo využívať obsah len na osobné a nekomerčné účely, pokiaľ táto činnosť nie je v konflikte s ustanoveniami tohto dokumentu.
  • 3.5 Pokiaľ Vivre Deco poskytne Členovi alebo Zákazníkovi právo využívať určitý obsah v popísanej forme podľa jednotlivej užívateľskej zmluvy a Zákazník má alebo získa k nemu prístup na základe takejto zmluvy, toto právo sa vzťahuje výlučne na obsah alebo obsahy definované v zmluve, pokiaľ sú tento obsah alebo obsahy zobrazené na stránke počas trvania zmluvy, pričom toto právo nepredstavuje zmluvnú povinnosť na strane Vivre Deco v prospech daného Člena, Zákazníka alebo tretej strany, ktorá má/ získa prístup k takémuto obsahu akýmkoľvek spôsobom, a ktorá môže utrpieť straty v dôsledku využívania obsahu počas alebo po skončení platnosti užívateľskej zmluvy.
  • 3.6 Obsah prístupný Členovi alebo Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky, atď.), alebo ktorý získal prístupom na, navštívením a/ alebo prezeraním Stránky nezakladá zmluvnú povinnosť na strane Vivre Deco a/ alebo jej zamestnancov alebo spolupracovníkov, ktorí zabezpečili prenos obsahu, ak takýto prenos existuje.
  • 3.7 Využitie Obsahu na akékoľvek iné účely, s výnimkou tých výslovne povolených týmto dokumentom alebo na základe užívateľskej zmluvy pripojenej k tomuto dokumentu, je prísne zakázané.
 • 4. Kontaktné údaje pre zákazníkov a členov

  • 4.1 Vivre Deco zverejní na stránke úplné a presné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré môžu využívať Zákazníci alebo Členovia.
  • 4.2 Využitím kontaktného formulára alebo služby zobrazenej na stránke Zákazník alebo Člen automaticky povoľuje Vivre Deco, aby ho akýmkoľvek spôsobom skontaktovala, vrátane elektronických prostriedkov.
  • 4.3 Čiastočné alebo úplné vyplnenie kontaktného formuláru a jeho zaslanie nezaväzuje Vivre Deco kontaktovať Člena alebo Zákazníka.
  • 4.4 Prístup k Stránke, využívanie informácií uvedených na nej, návšteva stránok alebo zasielanie e-mailov alebo upozornení Vivre Deco sa vykonáva elektronicky, telefonicky alebo dostupnými komunikačnými prostriedkami medzi Zákazníkom alebo Členom a Vivre Deco, čím Zákazník alebo Člen udeľuje svoj súhlas s tým, aby dostával elektronické a/alebo telefonické upozornenia zo strany Vivre Deco, vrátane e-mailov, SMS alebo krátkych odkazov na stránke.
  4.5. Zákazník vyslovene potvrdzuje, že kontaktné údaje, ktoré poskytol, sú jeho vlastné (mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa) a že ich Vivre Deco môže používať pre komunikáciu so Zákazníkom.
 • 5. Novinky a upozornenia

  • 5.1 Keď si Člen alebo Zákazník vytvorí Účet na Stránke po udelení súhlasu s Dokumentom (VOP), vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas so zasielaním noviniek a/alebo upozornení zo strany Vivre Deco prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky, a to e-mailom, SMS-kami alebo odkazmi na stránke.
  • 5.2 Údaje získané od Člena za účelom zasielania noviniek a/alebo upozornení môže Vivre Deco využívať v súlade s pravidlami Ochrany osobných údajov.
  • 5.3 Zákazník alebo Člen môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie noviniek a/alebo upozornení:
   • 5.3.1 Využitím špeciálnej linky uvedenej pri zasielaných novinkách a/alebo upozorneniach (v dolnej časti e-mailu v sekcii “Kliknite sem na odhlásenie”) tam, kde je táto možnosť technicky prístupná.
   • 5.3.2 Zrušením súhlasu so zasielaním noviniek a/alebo upozornení a s využívaním podstránok z obmedzenej sekcie stránky, zaslaním odstúpenia na individuálny účet Člena na www.vivrehome.sk.
   • 5.3.3 Skontaktovaním Vivre Deco na vyššie uvedenej stránke podľa kontaktných údajov, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody.
  • 5.4 Zrušenie zasielania noviniek a/alebo upozornení nezahŕňa zrušenie súhlasu s plnením ustanovení tohto Dokumentu a platí až po zaslaní.
  • 5.5 Vivre Deco si vyhradzuje právo vybrať osoby, ktoré budú dostávať novinky a/alebo upozornenia, ako aj právo vymazať zo svojej databázy akéhokoľvek Člena alebo Zákazníka, ktorý poskytol súhlas so zasielaním noviniek a/alebo upozornení bez ďalších povinnosti na strane Vivre Deco alebo bez predchádzajúceho upozornenia.
  • 5.6 Vivre Deco nebude v novinkách a/alebo upozorneniach, ktoré zasiela Členom alebo Zákazníkom, uvádzať reklamné materiály ako obsah tretej strany, ktorá v čase zaslania noviniek a/alebo upozornení nie je obchodným partnerom Vivre Deco.
 • 6. Ochrana osobných údajov

  • 6.1 Vivre Deco môže zhromažďovať osobné a osobitné údaje na podstránkach svojej stránky len s dobrovoľným súhlasom Člena alebo Zákazníka na nasledovné účely:
   • validácia, zadanie a fakturácia objednávok (písomné alebo telefonické potvrdenie prvej objednávky pri vytvorení nového účtu je odkladacou podmienkou Vivre Deco za účelom zabezpečenia konformity údajov; po dokončení prvej objednávky bude Zákazník kontaktovaný pri novej objednávke len na požiadanie);
   • po validácii objednávky na poskytnutie informácií o produktoch, dodacích podmienkach, zrušení alebo ďalších veciach týkajúcich sa objednávok, zmlúv, služieb, zakúpených produktov;
   • zabezpečenie prístupu k službe;
   • periodické zasielanie noviniek a/alebo upozornení výlučne elektronickou formou (e-mail) a/alebo telefonicky, SMS);
   • štatistické účely.

   Vytvorením Účtu udeľuje Člen alebo Zákazník súhlas s tým, aby Vivre Deco zbierala a spracúvala jeho osobné údaje podľa VOP. Okrem toho, vytvorením Účtu každý Člen alebo Zákazník dáva súhlas, aby Vivre Deco poskytovalo jeho osobné údaje zmluvným partnerom Vivre Deco, za cieľom spracovania daných údajov. Partneri Vivre Deco sú splnomocnení spracúvať osobné údaje a sú zaregistrovaní v Národnom úrade pre dohľad pri spracovaní osobných údajov. Každý Člen alebo Zákazník dostane od Vivre Deco bezodplatne po zaslaní písomnej a podpísanej žiadosti s uvedením dátumu nasledovné:

   • a) potvrdenie, že jeho osobné údaje sú alebo nie sú v určitom okamihu spracúvané;
   • b) možnosť zmeny, aktualizácie, blokácie, výmazu údajov, ktoré neboli spracúvané podľa právnych predpisov, predovšetkým neúplných a nepresných údajov;
   • c) možnosť zmeny údajov, ktoré neboli spracúvané v súlade s právnymi predpismi, na anonymné údaje;
   • d)oprava, aktualizácia, blokovanie alebo vymazanie údajov, ktorých spracovanie nie je v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva Zákon č. 190/2018 o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. smernice 95/46 / ES, ako aj nariadenia EÚ č. 679/2016, ktoré možno uplatniť pri všetkých uvedených činnostiach, najmä ak sú údaje neúplné alebo nepresné;
   • e) upozornenie tretích strán, ktorých údaje boli sprístupnené podľa písm. b) a c), s výnimkou prípadu, kedy toto upozornenie nie je nemožné zaslať alebo jeho zaslanie nie je primerané rozsahu právneho záujmu.

   Člen alebo Zákazník môže kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie na základe právnych dôvodov týkajúcich sa jeho situácie, a to zaslaním písomnej a podpísanej žiadosti s uvedením dátumu Vivre Deco a s informáciou, že údaje, ktoré sa naňho vzťahujú, môžu byť spracúvané, okrem údajov, pri ktorých to zákon zakazuje. Ak sú námietky opodstatnené, uvedené údaje nebudú ďalej spracúvané.

   Člen alebo Zákazník môže kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie, pričom táto zmena bude bezplatná a bez ďalšieho podmienenia, a to zaslaním písomnej a podpísanej žiadosti s uvedením dátumu na Vivre Deco a s informáciou, že údaje, ktoré sa naňho vzťahujú, by mali byť spracúvané na účely priameho marketingu v mene operátora alebo tretej strany alebo byť sprístupnené tretím stranám na podobné účely.

  • 6.2 Vivre Deco môže zároveň zhromažďovať ďalšie údaje (IP adresa, čas návštevy, miesto, kde bol poskytnutý prístup, názov a verziu internetového prehliadača, operačný systém a ďalšie parametre) poskytnuté internetovým prehliadačom pri prístupe na stránku, a využívať ich na zlepšenie služieb Členom alebo Zákazníkom alebo na štatistické účely, pokiaľ tým neporušuje ustanovenia tohto Dokumentu, a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami Vivre Deco, alebo ak by Vivre Deco alebo tretie strany, s ktorými Vivre Deco uzatvorila zmluvy predtým, ako došlo k porušeniu, utrpeli straty.

   Pravidlá používania cookies na www.vivrehome.sk

   Cookies sú súbory alebo časti súborov, ktoré server v kódovanej podobe často zasiela webovému navigátoru a navigátor ich (nezmenené) zašle späť vždy, keď má prístup k tomuto serveru. Cookies sa inštalujú na žiadosť webového servera prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) a sú “pasívne” (t.j. neobsahujú softvérové programy, vírusy, spyware a nemajú prístup k informáciám na hardvéri užívateľa). Cookies sa využívajú na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov; bežne sa používajú na zapamätanie si preferencií užívateľa, ktoré implementujú do systému “pridať do nákupného košíka”. Tieto súbory sa tiež využívajú na rozpoznávanie platformy užívateľa, prezentáciu obsahu podľa preferencií užívateľa. Cookies umožňujú užívateľom príjemnú navigáciu na stránke a podporujú snahu Vivre Deco ponúkať svojim užívateľom pohodlné služby; napríklad preferencie pri online ochrane osobných údajov a histórii nákupného košíka. Cookies sa zároveň využívajú pri príprave anonymných štatistík, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť, ako ľudia využívajú našu stránku, a zlepšiť štruktúru a obsah bez osobnej identifikácie užívateľa.

   Vivre Deco využíva dva typy cookies: session cookies a persistent cookies. Session cookies sú dočasné súbory, ktoré zostávajú na zariadení užívateľa, pokým neopustí stránku alebo nezavrie aplikáciu. Persistent cookies zostávajú na zariadení užívateľa, pokiaľ nie sú manuálne vymazané. Cookies, ktoré využívajú partneri internetového operátora, vrátane, alebo nie len, užívateľov webových stránok, podliehajú pravidlám Ochrany osobných údajov.

   Pri návšteve stránky www.vivrehome.sk sa môžu nainštalovať: cookies o výkone stránky, funkčné cookies, geo-targeting cookies, registračné cookies, reklamné cookies alebo reklamné cookies dodávateľa.

   Osobné údaje získané s pomocou cookies môžu byť zhromažďované len na účely zabezpečenia určitých funkcií pre užívateľov a sú zakódované tak, že k nim neoprávnené osoby nemajú prístup. Vo všeobecnosti umožňuje aplikácia, ktorá sa používa pri prístupe na stránky, automatické ukladanie cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že webový prehliadač zablokuje automatické ukladanie cookies alebo tak, že užívateľ bude informovaný vždy, keď budú na jeho zariadenie zaslané cookies. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy cookies sú uvedené v sekcii nastavenia aplikácie (webový prehliadač). Obmedzenie funkcie cookies môže mať vplyv na určité funkcie stránky www.vivrehome.sk. Cookies sú jadrom internetovej prevádzky a napomáhajú príjemnej navigácii prispôsobenej preferenciám a záujmom každého užívateľa. Odmietnutie alebo deaktivácia cookies môže viesť k nemožnosti využívať niektoré stránky. Z dôvodu ich flexibility a skutočnosti, že väčšina frekventovaných a populárnych stránok cookies využíva, je takmer nemožné sa im vyhnúť; deaktivácia cookies zabráni prístupu k najrozšírenejším a najvyužívanejším stránkam vrátane YouTube, Gmail, Yahoo a mnohých ďalších.

   Príklady najdôležitejšieho využívania cookies:

   • úprava obsahu a služieb podľa potrieb užívateľa – kategórie produktov a služieb;
   • prístup prispôsobený záujmom užívateľa – zapamätanie si hesiel;
   • zapamätanie si detských ochranných filtrov internetového obsahu (možnosť rodinného nastavenia, funkcia bezpečného vyhľadávania );
   • meranie, optimalizácia a analýza – frekvencia návštevnosti webstránky, aký typ obsahu sa prezerá a spôsob, akým užívateľ navštevuje webstránku (vyhľadávače, priame vyhľadávanie a vyhľadávanie prostredníctvom iných webstránok). Webstránky sledujú tieto údaje, aby zlepšili komfort stránky v prospech užívateľov.

   Bezpečnosť a dôvernosť údajov

   Cookies NIE SÚ vírusy a využívajú formát čistého textu; neskladajú sa z častí kódu a nie je možné ich spustiť, a to ani automaticky. Nie je teda možné ich duplikovať alebo replikovať na iných sieťach za účelom spustenia alebo replikovania. Keďže nemajú tieto funkcie, nemožno ich považovať za vírusy. Cookies však môžu byť zneužité, keďže ukladajú informácie o preferenciách a navigačnej histórii, a môžu byť využité ako forma spyware (špionáž ohľadom aktivity užívateľov). Existujú mnohé anti-spyware produkty, ktoré permanentne označujú cookies a vymazávajú ich ako súčasť procesov vymazať/ antivírus/ anti-spyware.

   Spravidla sú na prehliadačoch integrované nastavenia o dôvernosti údajov, ktoré regulujú rôzne úrovne akceptovania cookies, ich dostupnosť a automatické vymazávanie po tom, ako užívateľ navštívi určitú stránku. Keďže ochrana identity je extrémne dôležitá a patrí k základným právam internetového užívateľa, treba si byť vedomý možných problémov pri využívaní cookies. Keďže cookies umožňujú neustály tok informácií z prehliadača a webstránky a naopak, ak sa pri prenose k týmto údajom dostane hacker alebo neoprávnená osoba, môže sa dostať k informáciám obsiahnutým v cookies. Hoci sa to stáva extrémne zriedkavo, môže k tejto situácii dôjsť vtedy, ak sa prehliadač pripája k serveru prostredníctvom nekódovanej siete (nezabezpečená Wi-Fi sieť). Prípadné útoky indikujú nesprávne nastavenia serverov. Je veľmi dôležité, aby si užívateľ vybral najvhodnejšiu metódu ochrany osobných údajov a:

   • nastavil nastavenia prehliadača ohľadom cookies tak, aby bola zabezpečená riadna úroveň bezpečnosti pri využívaní cookies;
   • nastavil dlhší čas expirácie na ukladanie histórie navigátora a informácií o osobnom prístupe;
   • nastavil prehliadač tak, aby sa individuálne navigačné údaje vymazali vždy pri zatvorení prehliadača. Toto je alternatívou prístupu k stránkam, ktoré používajú cookies a vymazávajú informácie na konci navigačnej session;
   • inštalovať a neustále aktualizovať spyware aplikácie.

   Mnohé z aplikácií, ktoré vyhľadávajú a zabraňujú spyware, zahŕňajú zisťovanie útokov na určité stránky. Týmto zabraňujú prehliadaču v prístupe na stránky, ktoré môžu zneužiť zraniteľnosť prehliadača alebo stiahnuť malware. Odporúča sa neustále aktualizovať navigačné nástroje, keďže mnohé z týchto útokov využívajú slabé alebo staré verzie prehliadačov. Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť zmeniť nastavenia cookies. Tieto nastavenia sú zvyčajne uvedené v sekcii “možnosti” alebo “preferencie” v menu prehliadača.

  • 6.3 Zákazník má právo nesúhlasiť so zhromažďovaním jeho osobných údajov a požiadať o ich vymazanie, čím odvolá súhlas s Dokumentom a vzdá sa práv v ňom uvedených, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody, pokiaľ je splnený bod 2.8.
  • 6.4 Ak chce Zákazník alebo Člen využiť právo podľa bodu 6.3, využije kontaktné údaje Vivre Deco uvedené na stránke k danému dátumu.
  • 6.5 Využitím formulárov na stránke môže Zákazník alebo Člen zmeniť údaje, ktoré predtým poskytol, za účelom ich aktualizácie alebo modifikácie.
  • 6.6 Ak sa Zákazník rozhodne platiť online kartou, zmluva a/ alebo zmluvy, autorizácia a refundácia transakcií s využitím karty sa bude realizovať výlučne prostredníctvom PayU S.A. integrovaným riešením; PayU S.A. je softvérový poskytovateľ Vivre Deco, ktorý zabezpečuje elektronický obchod, a to platobné služby, správu platieb a ochranu pred podvodom. Akceptované sú všetky typy kariet vydané domácimi alebo zahraničnými bankami s logom VISA a MasterCard, pokiaľ vydávajúce inštitúcie umožňujú ich využívanie na online transakcie. Platby kartou na splátky sú akceptované tak, ako je táto operácia popísaná v sekcii platby na Stránke. Ďalšie metódy platby zahŕňajú bankový prevod.
  • 6.7 Vivre Deco nevyhľadáva ani neukladá informácie o bankovej karte/ bankových kartách Zákazníka, keďže sú priamo spracúvané na serveroch poskytovateľa online platieb.
  • 6.8 Ochrana osobných údajov Vivre Deco sa vzťahuje len na údaje, ktoré Zákazník alebo Člen dobrovoľne poskytol na stránke. Vivre Deco nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov tretej strany, ktoré sú prístupné prostredníctvom liniek mimo stránku, bez ohľadu na ich povahu.
  • 6.9 Vivre Deco je povinná využívať osobné údaje svojich Zákazníkov alebo Členov na uvedené účely a databázu, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa osobných alebo osobitných údajov, nesmie zverejňovať, predávať, prenajímať, udeľovať k nej licenciu ani ju prevádzať na tretie strany, ktoré nie sú zmluvnou stranou.
  • 6.10 Výnimkou z ustanovení bodu 6.9 je prevod/ prístup/ návšteva atď. v súlade s právnymi predpismi, ak je vyžadovaný zo strany oprávnených inštitúcií, pokiaľ sú príslušné zákonné ustanovenia účinné k dátumu udalosti.
  • 6.11 Zmluvný spracúvateľ bankovej karty Vivre Deco, PayU S.A., je oprávnený mať prístup/ prezerať si akékoľvek dokumenty vygenerované pri zadávaní objednávok, zrušení objednávok, zmluvách, zrušení zmlúv v súvislosti s preskúmaním Transakcie.
  • 6.12 Vivre Deco vyhlasuje a zaručuje, že osobné údaje užívateľa získané prostredníctvom kontaktného formuláru budú využívané, pokiaľ sa problém nevyrieši, a následne sa z nich stanú štatistické údaje.
  • 6.13 Vivre Deco nie je zodpovedná za vady, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť serveru používaného na hosting databázy s týmito informáciami.
 • 7. Online predaj

  • 7.1 Prístup k službám

   • 7.1.1 Prístup k službám má každý Člen, ktorý má alebo si vytvorí Účet na stránke alebo si stiahne mobilnú aplikáciu pre iOS alebo Android.
   • 7.1.2 Aby získal prístup k službe, musí Člen súhlasiť s Dokumentom.
   • 7.1.3 Vivre Deco si vyhradzuje právo obmedziť prístup k službe a marketingovým kampaniam (a teda nezahrnúť Člena do promo kampaní a kampaní pre verných zákazníkov, povoliť len objednávky s platbou vopred, atď.), ako aj právo zrušiť už zadané objednávky v nasledovných prípadoch: zadanie a odmietnutie viac ako dvoch objednávok v platobnom systéme pri doručení, viac ako 2 objednávky následne zrušené klientom pomocou tlačidla "Zrušiť objednávku" alebo písomne oznámenie zo strany zákazníka na adresu kontakt@vivrehome.sk alebo zmeny objednávky v zmysle zrušenie 20 výrobkov mesačne z objednaných objednávok, písomným oznámením zo strany zákazníka na adresu kontakt@vivrehome.sk neslušným vyjadrovaním, porušením duševného vlastníctva atď., prístup a existencia účtu Klienta by mohli nejako poškodiť spoločnosť Vivre Deco. Spoločnosť Vivre Deco si vyhradzuje toto právo, s výnimkou prípadov povolených podľa čl. 7.3.7 a ktorékoľvek z vyššie uvedených kritérií je splnené ako prvé. Toto právo môže byť vykonané kedykoľvek a zákazník nemusí touto skutočnosťou byť oboznámený.
   • 7.1.4 Každý Člen má vlastný účet. Je zakázané zdieľať účet s viacerými Členmi/ Zákazníkmi.
   • 7.1.5 Ak Vivre Deco zistí, že Členovia/ Zákazníci zdieľajú jeden účet, vyhradzuje si právo účet týchto Členov/ Zákazníkov zrušiť alebo pozastaviť ich prístup k Obsahu alebo Službám. Ak boli z takýchto účtov zadané objednávky, budú automaticky zrušené.
   • 7.1.6 Vivre Deco môže odmietnuť objednávku po predchádzajúcom upovedomení Zákazníka, a to pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody, v nasledovných situáciách:
    • chyba/neplatnosť online transakcie;
    • Zákazníkova karta/ transakcia bola zamietnutá Vydávajúcou bankou;
    • Zákazník poskytol neúplné/nesprávne informácie;
    • aktivita Zákazníka môže spôsobiť škodu na webstránke www.vivrehome.sk, spoločnosti VIVRE DECO SA COMPANY a/alebo jej partnerom;
    • Zákazník využíva Službu v rozpore s bežnými zvyklosťami a dobrou praxou, alebo uplatňuje svoje práva tak, že poškodzuje VIVRE DECO resp. ich uplatňuje nadmerne alebo nerozumne, v rozpore s princípmi dobrých mravov;
    • viacnásobná nemožnosť doručenia spôsobená Zákazníkom;
    • iné oprávnené dôvody (napr. zadanie a neoprávnené odvolanie viac ako troch objednávok počas 30 dní).
  • 7.2 Produkty a Služby

   • 7.2.1 Vivre Deco môže zverejniť na svojej stránke informácie o produktoch/ službách/ ponukách Vivre Deco alebo tretej strany, s ktorou Vivre Deco uzavrela zmluvu o spolupráci, s uvedením trvania predaja a množstva kusov na sklade.
   • 7.2.2 Produkty a/alebo služby sú určené výlučne na osobné použitie Zákazníka.
   • 7.2.3 Vivre Deco môže obmedziť nákupnú kapacitu u niektorých produktov alebo služieb dostupných na stránke.
   • 7.2.4 Všetky ceny produktov a služieb uvedené na stránke sú v mene Nový rumunský EURO a zahŕňajú DPH.
   • 7.2.5 Ceny RRP- "Recommended retail price" ,"Odporúčaná maloobchodná cena", ktorá je "doporučenou cenou predajcu", je informácia od dodavateľa predajcom v obchodoch, nákupných centrách alebo akomkoľvek inom obchode online alebo v obchode s fyzickou prítomnosťou.Tieto odporúčania sú čisto informatívne a nemajú žiadnu právnu hodnotu, nie sú povinné, nemôžu byť použité, nie sú asimilované a nie sú zahrnuté do predaja za nízke ceny, ako sú definované v GO 99/2000 o marketingu trhových výrobkov a služieb. Informácie RRP nie sú referenčnou cenou spoločnosti Vivre Deco vo svojich obchodoch a produkty neboli ponúknuté na predaj za túto cenu firmou Vivre Deco.
   • 7.2.6 Fakturovanie výrobkov sa vykonáva exkluzívne v EUR a sú použité informácie poskytnuté Zákazníkom v priloženom formulári. Vivre Deco nezodpovedá za správnosť informácií poskytnutých Zákazníkom pre fakturovanie alebo za nemožnosť odpočítania poplatkov, následkom nesprávnych informácií poskytnutých zákazníkom. Faktúry sú vystavené nasledovne: pre vykonané platby pred doručením zákazky a služieb je vystavená predbežná faktúra a pre platby vykonané vo chvíli dodania zákazky je vystavená finálna faktúra, vo chvíli odoslania Zákazníkovi (odovzdania kuriérom). Pre zrušenie, vrátenie je vystavená faktúra storno. Všetky vystavené faktúry , zaregistrované automaticky a zahrnuté do hlásenia. Nie je povolené urobiť žiadnu zmenu vo faktúrach, okrem tých, ktoré sú vystavené legálnymi metódami a v legálnom termíne.
   • 7.2.7 Platba za zakúpené produkty a/alebo služby sa môže realizovať online kartou,bankovým prevodom alebo pri dodaní kuriérom.
   • 7.2.8 Pri platbe kartou online nepreberá Vivre Deco zodpovednosť za žiadne ďalšie náklady Zákazníka, vrátane, ale nie len, za konverziu meny vydávajúcej banky, pokiaľ mena nie je Euro. Zákazník znáša zodpovednosť za takéto prípady sám.
   • 7.2.9 Platba v hotovosti alebo prostredníctvom systému POS (priama platba kartou kurérovi) je oneskorený spôsob platby produktov, ktoré sú vystavené riziku odstúpenia klienta od zmluvy so spoločnosťou Vivre Deco. Preto je táto možnosť k dispozícii iba v určitých prípadoch a iba pre určité výrobky a spoločnosť Vivre Deco si vyhradzuje všetky práva na uplatnenie tejto možnosti na základe interných kritérií. Pri objednávke je klient informovaný a výslovne akceptuje vybraný / dostupný spôsob platby. Ak si zákazník objedná väčšie množstvá toho istého produktu (viac ako 10 výrobkov rovnakého typu), pre výrobky dodané priamo od výrobcu (v tomto prípade to bude výslovne uvedené v popise produktu na mieste) alebo výrobky spadajúce pod určité kritériá vnútorného marketingu (obmedzené zásoby, krehké a objemné výrobky, výrobky, ktoré si vyžadujú osobitnú manipuláciu), Vivre Deco ponúka možnosť exkluzívne online platby kartou. V prípade produktov, na ktoré sa nevzťahujú vyššie uvedené kritériá, môže Vivre Deco ponúknuť platbu bankovým prevodom. Možnosť platby v hotovosti / POS u kuriéra pri doručení sa účtuje dodatočne.
   • 7.2.10 Platba dodávky v hotovosti pri doručení (kuriérom) je metóda, ktorú možno využiť len v niektorých prípadoch a len za niektoré výrobky. V prípade keď má zákazník dodané výrobky a nezaplatené, ktorých hodnota je viac ako 1300 EUR, Vivre Deco umožňuje ďalšie objednávky len v prípade platby on line alebo bankovým prevodom. Táto možnosť je aktivovaná vo chvíli odoslania objednávky na stránku. Vivre Deco NIE je možné donútiť, aby poskytlo možnosť platby v hotovosti, pri dodaní zákazky (kuriérovi) pre zákazníkov, ktorí viac krát odmietli/zrušili zákazku alebo ktorí svojou aktivitou môžu vyvolať škody na stránke www.vivrehome.sk, spoločnosti Vivre Deco a/alebo jej partnerom.
   • 7.2.11 Informácie uvedené na stránke pri predajných operáciách pri popise produktov, vlastností, váhy (statické obrázky, dynamické obrázky, multimediálne prezentácie, linky k ďalším stránkam) nezakladajú zmluvnú povinnosť Vivre Deco. Slúžia len na ilustračné účely. Vivre Deco môže zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek objednávku produktov až do zadania objednávky bez povinnosti náhrady škody alebo pokút voči perspektívnemu kupujúcemu.
   • 7.2.12 Pri zobrazovaní obrázkov produktov a/alebo služieb si Vivre Deco vyhradzuje právo využívať iné produkty (doplnky, atď.), ktoré nie sú zahrnuté v cene príslušných produktov, a nie sú súčasťou dodávky. V tomto prípade bude popis produktu obsahovať informáciu, ktorý produkt je na predaj, a ktorý nie. Táto informácia je indikovaná aj na obrázku.
   • 7.2.13 V nepravdepodobnom prípade, že Vivre Deco nebude schopná dodať časť produktov, zašle e-mailom Zákazníkovi oznámenie, v ktorom mu ponúkne alternatívy:
    • a) zrušenie objednávky alebo odstránenie produktu, ktorý nie je možné doručiť, z objednávky;
    • b) získanie bodov aktívnych na stránke, ktoré môže Zákazník použiť na nákup produktov výlučne zo stránky www.vivrehome.sk.
   • 7.2.14 RECYKLAČNÝ POPLATOK – suma v mene EURO, ktorú uhrádza Vivre Deco Spoločnosti, ktorá realizuje prevzatie, prepravu a zhodnotenie/recykláciu elektrického a elektronického odpadu podľa HG č. 1037/2010 o elektrickom a elektronickom odpade. Podľa zákona fakturuje recyklačný poplatok Vivre Deco (výrobca) a uhrádza ju koncový užívateľ (Zákazník).
  • 7.2.15 Voľbou "Som Eco" všetky pokyny, popis produktu, dokumenty týkajúce sa objednaných výrobkov budú len v digitálnom formáte (na účte zákazníka alebo e-mailom). .
 • 7.3 Online objednávky

  • 7.3.1 Zákazník môže zadávať objednávky na produkty v určitom čase, avšak výlučne na stránke, pričom ponuky môžu byť časovo obmedzené (po tomto konkrétnom období nie je možné zadať objednávku a produkty už nemusia byť na stránke www.vivrehome.sk dostupné). Cena zobrazená na stránke v čase objednávky sa nemení. Na už ukončenú ponuku nie je možné zadať objednávku. Vivre môžo hocikedy meniť ceny, ponuky, množstvo podľa vnútorných kritérií (geografická poloha, dostupnosť na sklade atď), rešpektovaním už odoslaných objednávok/zmlúv. Spoločnosť Vivre Deco nemožno donútiť, aby zachovávala určitú cenu pre už odoslané objednávky. Zákazníci, ktorí si pozerajú ponuky ale neodošlú svoju objednávku, nemôžu si želať rôzne ceny/ponuky, ako tie ktoré sú zverejnené na stránke www.vivrehome.sk.
  • 7.3.2 Dokončením objednávky Zákazník poskytne svoj súhlas s tým, že informácie, ktoré poskytol a sú potrebné pre kúpu, sú správne, úplné a presné k dátumu zadania objednávky, ktorá je ďalej označovaná ako Zadaná objednávka.
  • 7.3.3 Zmluva o predaji na diaľku nadobudne účinnosť v momente, keď objednávka zadaná Zákazníkom je elektronicky potvrdená spoločnosťou Vivre Deco v Rumunsku, po prevzatí (z hľadiska kvality a počtu) všetkých výrobkov z danej objednávky, spoločnosťou Vivre Deco (priamo alebo prostredníctvom subdodávateľov). Bez ohľadu na to je však Vivre Deco oprávnená kontaktovať Zákazníka pred zaslaním objednávky, akýmikoľvek dostupnými/dohodnutými prostriedkami so spoločnosťou Vivre Deco (e-mailom alebo telefonicky), za účelom osobného potvrdenia správnosti identifikačných údajov a miesta dodania Zákazníkom. Zákazníci súhlasia s tým, že spoločnosť Vivre Deco nemôže byť nútená potvrdiť/dodať výrobky zákazníkom, ktorí nepotvrdili identifikačné údaje a miesto dodania.
  • 7.3.4 Vivre Deco môže jednostranne anulovať a automaticky zrušiť objednávku Zákazníka aj bez predchádzajúceho oznámenia, pri neexistencii ďalších povinností jednej strany voči druhej strane bez nároku na náhradu škody, a to v nasledovných prípadoch:
   • 7.3.4.1 vydávajúca banka neakceptuje kartu Zákazníka alebo transakciu na online platby;
   • 7.3.4.2 transakcia nebola povolená spracovateľom karty Vivre Deco pre online platby;
   • 7.3.4.3 dodacie údaje, ktoré Zákazník poskytol na stránke (adresa, kontaktné údaje), sú buď neúplné alebo nesprávne;
   • 7.3.4.4 v dôsledku aktivity Zákazníka na stránke môže Vivre Deco a/alebo jej partneri utrpieť škodu;
   • 7.3.4.5 viac než dve po sebe nasledujúce neúspešné dodávky
   • 7.3.4.6. iné oprávnené dôvody.
  • 7.3.5 Ak Zákazník zruší objednávku, za ktorú vopred zaplatil potvrdeným bankovým prevodom alebo online kreditom a vydávajúca banka schválila transakciu, vráti Vivre Deco túto platbu do 14 dní odo dňa, kedy Vivre Deco potvrdila operáciu, alebo, na požiadanie Zákazníka, ju premení na Vivre body podľa článku 7.9.5.
  • 7.3.6 Ak určité produkty, ktoré si Zákazník objednal a zaplatil vopred (potvrdeným bankovým prevodom alebo online kreditom) už nie sú na sklade z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Vivre Deco, bude Vivre Deco Zákazníka informovať bezodkladne po tom, ako sa o tejto udalosti dozvie, a vráti mu platby uhradené vopred do 14 dní od informovania Zákazníka. V takomto prípade si Vivre Deco vyhradzuje právo ponúknuť Zákazníkovi spolu s vrátením platby bezplatné promo body na akýkoľvek produkt, ktorý bol objednaný a stal sa nedostupným z dodacích dôvodov, za ktoré nezodpovedá Vivre Deco. Tieto body je možné využiť výlučne na stránke www.vivrehome.sk a závisia od správania Zákazníka; 1 bod zodpovedá 1 EURO a nemôže byť prevedený medzi účtami užívateľov. Každé podozrenie na podvod bude viesť k neplatnosti bezplatných promo bodov.
  • 7.3.7 Zadanú Objednávku je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch a na požiadanie Zákazníka:
   • a) Zákazník zruší objednávku produktu a informuje Vivre Deco pred zadaním objednávky;
   • b) zvýšenie množstva objednaných produktov;
   • c) omeškanie s dodávkou dlhšie ako 2 týždne po dodacej lehote;
   • d) zmena dodacej adresy;
   • e) zlúčenie objednávok s totožnými dodacími lehotami (s rozdielom maximálne 1 deň, pri poslednom dni lehoty) dostupné len pri objednávkach s platbou pri dodaní. Po zlúčení získa originálna objednávka status „zrušená”, a produkty z nej sa presunú do zlúčenej objednávky;
   • f) zmena platobnej metódy;
   • g) Zmeny dát pre fakturáciu. Pre vystavené faktúry už nie sú možné zmeny týkajúce sa právnických/fyzických osôb (nahradenie novou osobou) iba úpravy (názvu/mena, kontaktné informácie, atd´).
  • 7.3.8 Pokiaľ sa Zákazník rozhodne pre online platbu alebo bankový prevod, objednávky nie je možné zmeniť.
  • 7.3.9 Pokiaľ Zákazník zmení svoje osobné údaje s využitím formulárov na stránke, zostávajú na všetkých nevybavených objednávkach údaje definované/ prijaté Zákazníkom pred takou zmenou s ohľadom na nové údaje..
  • 7.3.10 Zadanú objednávku je možné zrušiť pred odoslaním prostredníctvom tlačidla "Zrušiť objednávku" na účte zákazníka alebo zákazníkom písomne zaslaním e-mailu na adresu kontakt@vivrehome.sk, s jasným uvedením storna a čísla objednávky.. 7.3.11. Pri každej zaslanej objednávke zákazník je povinný overiť a akceptovať zmluvný rámec.
 • 7.4 Telefonické objednávky

  • 7.4.1 Zákazník/ Člen nemôže zadávať telefonické objednávky. Zákazník/ Člen nemôže meniť objednávky telefonicky, s výnimkou vyššie uvedených prípadov.
 • 7.5 Zmluva a ukončenie transakcie

  • 7.5.1 Vivre Deco zabezpečí a poskytne Zákazníkovi všetky dokumenty potrebné na nákup produktov/ služieb v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • 7.5.2 Vivre Deco zabezpečí tok informácií o stave dokončenia objednávky zaslaním informatívneho e-mailu na adresu uvedenú Zákazníkom. Vystavená faktúra bude zahŕňať všetky povinné políčka v súlade s čl. 319 zákona č. 227/2015 rumunského daňového zákonníka a Zákazník si ju môže stiahnuť na svoj účet vo formáte PDF.
  • 7.5.3 Zmluva a dokumenty potvrdzujúce dodanie balíka Zákazníkovi kuriérom (podpísaný a diskontovaný letecký nákladový list) zo strany Vivre Deco sa považujú za záväznú zmluvu.
  • 7.5.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Skončí vtedy, keď strany splnia svoje spoločné záväzky podľa podmienok uvedených v tomto Dokumente.
  • 7.5.5 V prípade rozdielov medzi zoznamom dodaných položiek (možno ich stiahnúť priamo z "Môjho účtu") a obsahom balíka musí Zákazník informovať Vivre Deco a kuriéra (pokiaľ je prítomný v momente, keď Zákazník zistí rozdiel) maximálne do 24 hodín od dátumu doručenia balíka, a to telefonicky alebo e-mailom na adrese kontakt@vivrehome.sk vrátane ďalších podrobností (fotografie, vysvetlenia, atď.).
 • 7.6 Preprava

  • 7.6.1 Poštovné náklady za dodanie výrobkov zakúpených na www.vivrehome.sk od Vivre Deco uskutočnené prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sú nasledovné: a) za dodanie objednaných produktov v celkovej hodnote pod 55 Eur je poplatok za doručenie 3.5 Eur (vrátane DPH) b) pri dodávke objednaných výrobkov s celkovou hodnotou nad 55 Eur je dodávka bezplatná a je plne hradená spoločnosťou Vivre Deco. Cena za dodanie sa vypočíta a oznámi Zákazníkovi v čase zadania objednávky na základe osobitných kritérií danej objednávky (objem, hmotnosť, materiál). Vivre Deco vyhodnotí cenu podľa interných indexov a prepravných nákladov a Zákazník výslovne prijme cenu zadaním objednávky bez ohľadu na informácie, na základe ktorých sú náklady kalkulované. Následne Zákazník nie je oprávnený požadovať nižšie prepravné náklady, ak balík odváži s využitím vlastného vybavenia.Vivre Deco ponúka doručovaciu službu s donáškou až ku dverám domu/bytu, na dodaciu adresu uvedenú v čase zadania objednávky, pokiaľ charakteristiky/zvláštnosti lokality umožňujú vykonávať dodávku bez porušenia právnych predpisov o bezpečnosti práce. Ak dodávku nemožno vykonať bez porušenia týchto zákonných ustanovení, poskytovateľ služby, kuriérska spoločnosť, môže odmietnuť doručenie ku dverám domu/bytu.

  • 7.6.2 Dodacia lehota bude Zákazníkovi výslovne oznámená pri zadaní objednávky a predstavuje čas ovplyvnený: prepravou produktov od dodávateľov Vivre Deco, časom spracovania v logistickom centre prvého dodávateľa a v sklade Vivre Deco, počtom pracovných dní v mesiaci, počtom objednaných položiek a časom potrebným na spracovanie každého produktu, atď. Celková dodacia lehota sa môže posunúť, ak ide o produkt, ktorý si vyžaduje dlhšie dodacie lehoty, pričom Zákazník súhlasí s tým, že objednaním viacerých produktov sa môže dodacia lehota predĺžiť. Produkty, ktoré boli objednané na základe jednej objednávky, sa spravidla dodávajú v jednom balíku s jedným leteckým nákladovým listom (tieto produkty sa nedodávajú čiastkovo).

   Dodávky sa spravidla realizujú v lehote predpokladanej pri zadaní objednávky (pohybuje sa v rozpätí 2 dní až 8 týždňov) a Zákazník má kedykoľvek prístup k informáciám o stave dodania. Ak objednaný produkt presiahne vyššie uvedenú dodaciu lehotu, bude Vivre Deco bezodkladne informovať Zákazníka e-mailom a ponúkne mu dve možnosti: Zákazník môže písomne zrušiť objednávku/ produkt alebo akceptovať novú dodaciu lehotu. Pokiaľ bola platba zrealizovaná pred dodávkou, uhradené sumy budú vrátené v celku a v súlade s právnymi predpismi maximálne do 14 dní od dátumu zrušenia.

  • 7.6.3 Vivre Deco môže mať promo ponuky týkajúce sa bezplatnej dopravy (poštovný poplatok za dobierku - ako je definovaný pri 7.2.9, vo výške 0 EUR (nula).Táto ponuka nezahŕňa manipulačný poplatok, ktorý sa platí zvlášť. Bezplatné dodanie sa vzťahuje na nákup tovaru v celkovej hodnote viac ako 40 EUR, len za určitých podmienok, vrátane, ale nielen:
   • a) balíky, ktoré vážia menej ako 3 kilogramy;
   • b) ponechanie objednávky v pôvodnej forme (bez zmien/oneskorení);
   • c) zmena objednávky z iniciatívy Vivre Deco: zmeny dodacej lehoty (predovšetkým oneskorenie), výrobky, ktoré sa stanú nedostupné, iné systémové chyby atd.

  O ponukách bude Zákazník informovaný a akceptuje ich pri zadaní objednávky. Vivre Deco nie je povinná vykonať bezplatné dodanie. Bezplatné dodanie nevylučuje uplatnenie manipulačného poplatku za objemné produkty.

 • 7.6.4 Na zabezpečenie integrity krehkých a malých výrobkov a pre zníženie dodacej lehoty, Vivre Deco využíva systém MultiColet: jedna objednávka je vyslaná s viacerými samostatnými expedíciami (v samostatné dni). Zákazník si môže zistiť počet expedícií jednej objednávky a ich stav v sekcii Môj účet na www.vivrehome.sk.Vivre Deco nezaručuje, že objednávka je odoslaná v jednej zásielke a nepožaduje ďalšie poplatky za dodanie dvoch expedícií. Spôsob balenia a dodania je na uvážení VIVRE DECO s rešpektovaním zodpovednosti za celé dodanie výrobkov v predpokladanej dobe.

 • 7.7 Kvalita a záruky

  • 7.7.1 Vivre Deco sa riadi ustanoveniami o záruke podľa rumunských právnych predpisov v platnom znení. Podrobnosti o záruke sú poskytované prostredníctvom produktových súborov, pričom žiaden z Členov nie je oprávnený požadovať ďalšiu rozšírenú záruku. Záruka sa poskytuje na “bežné opotrebenie” a vzťahuje sa výlučne na produkty, ktoré si Zákazník zakúpil vo Vivre Deco a uhradil. Na produkty sa vzťahuje aj záruke vhodnosti podľa ustanovení rumunského zákona č. 449/ 2003 ako je zhrnuté aj v smernici 1999/44/CE o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk, alebo, pokiaľ sa produkt dodáva s rozšírenou zárukou, táto rozšírená záruka. Podľa článkov 9- 14 zákona č. 449/ 2003 je Vivre Deco zodpovedná za nesplnenie záruky, ak k nej dôjde do 2 rokov od dodania produktu. Záruka zahŕňa vrátenie sumy za produkty so stratami, ak Zákazník upozorní predávajúceho písomne predpísaným spôsobom; Vivre Deco nenahrádza ani neopravuje vadné produkty. Zákazník nie je oprávnený požadovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu za vadné prodkuty a pri zadaní objednávky vyhlási, že v prípade nevhodnosti prijíma protihodnotu za takéto produkty a ich prepravu.
  • 7.7.2 Presné detaily o vlastnostiach každého výrobku sú poskytované na web stránke. Informácie o záručných podmienkach Vivre Deco a návodov na obsluhu pre rôzne druhy výrobkov, môžu byť dodané klientovi ako doklad v digitálnej podobe, sú dostupné na učte Vivre alebo požiadaním e-mailom. Ak klient nedostal tieto informácie môže ich kedykoľvek získať telefonicky alebo e-mailovou žiadosťou na adrese kontakt@vivrehome.sk.
 • 7.8 Vzdanie sa zmluvných práv a vrátenie produktov

  • 7.8.1 S výnimkou obmedzení podľa bodu 7.9 ohľadom nadobudnutia bodov Vivre môže Zákazník vrátiť produkty zakúpené podľa Zmluvy v nasledovných prípadoch:
   • 7.8.1.1 produkty majú závažné vady, v dôsledku ktorých sú nevhodné na používanie;
   • 7.8.1.2 dodané produkty sa líšia (špecifikácie, množstvo, atď.) od zadanej objednávky;
   • 7.8.1.3 produkty majú výrobné chyby;
   • 7.8.1.4 Zákazník odstúpi od zmluvy do 30 dní. Vivre Deco teda predžuje 14-dňovú lehotu podľa článku 9 OUG 34/ 4 z júna 2014 o právach spotrebiteľa v zmluvách s predávajúcimi v aktuálnom znení a podľa súvisiacich predpisov v prospech Zákazníka.
  • 7.8.2 Vivre Deco môže prevziať dodacie náklady za vrátené produkty (pri dodaní aj pri vrátení produktu bez ohľadu na dôvod vrátenia) ako aj náklady vyplývajúce z vernostných ponúk pri využití formuláru podľa bodu 7.8.3 a) a sekcie Môj účet na stránke www.vivrehome.sk. Vyplnením návratného formulára zákazník má možnosť súčasne vybrať produkty z jednej alebo viacerých objednávok ktoré majú možnosť vrátenia tovaru (maximálne do 30 dní). Pokiaľ Zákazník využíva iného kuriéra alebo iné metódy dodania (poštou alebo osobnými prostriedkami), platia články 13 and 14 OUG 34/ 4 z júna 2014 o právach spotrebiteľa v zmluvách s predávajúcimi v aktuálnom znení a podľa súvisiacich predpisov.
  • 7.8.3 Zákazník je povinný oznámiť Vivre Deco svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty. Zákazník si pritom môže vybrať z nasledovných možností:
   • a) vzorový formulár odstúpenia na stránke Vivre Deco v sekcii Vrátenie;
   • b) jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí zrušiť zmluvu.
  • 7.8.4 Zákazník, ktorý informoval Vivre Deco podľa bodu 7.8.3, je zodpovedný za vrátenie a odovzdanie produktov Vivre Deco alebo inej strane, ktorú Vivre Deco oprávnila na ich prevzatie (zvyčajne kuriérska spoločnosť podľa formulára Vrátenie na stránke www.vivrehome.sk) bez zbytočného odkladu a do 30 dní od dátumu, kedy oznámil Vivre Deco svoje rozhodnutie zrušiť zmluvu. Lehota je splnená, ak Zákazník zašle produkty pred uplynutím 30-dňovej lehoty, primerane zabalené, aby bol Tovar chránený počas prepravy.
  • 7.8.5 Zákazník nie je oprávnený vrátiť zakúpený Tovar a/alebo požadovať náhradu škody v nasledovných prípadoch:
   • 7.8.5.1 Ak má žiadosť o vrátenie podľa bodu 7.8.1 rovnaký dátum ako oznámenie o zámere vrátiť Tovar, a teda presahuje 30-dňovú lehotu podľa článku 7.8.2, vypočítanú od pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy sa zmluva stala záväznou.
   • 7.8.5.2 Vrátenie produktu z dôvodu uvedeného v bode 7.8.1, pričom stav vráteného produktu sa líši od stavu, v ktorom bol dodaný (s priloženými dokumentmi, so všetkými komponentmi).
   • 7.8.5.3 Ak boli produkty vyrobené podľa špecifikácií Zákazníka alebo na mieru.
   • 7.8.5.4 Ak boli objednané a dodané zapečatené produkty, ktoré nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, keďže ich Zákazník odpečatil (tieto produkty sú prezentované ako nevratné).
   • 7.8.5.5 Ak sú objednané a dodané produkty pri dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými produktmi.
  • 7.8.6 Člen/ Zákazník bude pri zadaní objednávky e-mailom informovaný, či je produkt možné vrátiť alebo nie, a či je vrátenie spojené s nákladmi. Produkty, ktoré tvoria set/súpravu treba vrátiť ako set/súpravu.
  • 7.8.7 Ak Zákazník zruší zmluvu, Vivre Deco vráti všetky platby vrátane dodacích nákladov do 14 dní odo dňa, kedy uzná Zákazníkove rozhodnutie zrušiť zmluvu podľa článkov 7.8.2 a 7.8.3. Vrátenie nákladov sa realizuje rovnakou platobnou metódou, akú využil Zákazník pri pôvodnej transakcii, s výnimkou prípadu, kedy Zákazník súhlasil s inou metódou platenia, ak Zákazník pri vrátení platby nemusí znášať ďalšie náklady.
  • 7.8.8 Zákazník môže vrátiť produkty získané na základe Zmluvy a je oprávnený na čiastočné vrátenie peňazí za tieto produkty, ak sú v stave, ktorý znižuje hodnotu ich ďalšieho predaja.
 • 7.8.9 Ak zákazník nezabalí vrátené výrobky správne, pre ochranu/manipuláciu, uvedené vo formulári pre vrátenie, kuriér je oprávnený neprijať tovar, ktorý bol oznámený na vrátenie, na náklady spoločnosti Vivre Deco. Ak zákazník odošle nevhodne zabalené výrobky pre ochranu/manipuláciu iným spôsobom (iný kuriér, slovenská pošta atď.), je zodpovedný za akékoľvek škody, defekty, nekompletnú zásielku zistené pri spracovaní návratky. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na pôvodné balenie výrobkov, ale na akékoľvek obaly, ktoré podľa kuriérskych noriem špecifikovaných na stránke kuriérskej spoločnosti dokážu chrániť výrobky podľa ich špecifikácií (materiál, rozmery atď.).
 • 7.9 Body Vivre

  • 7.9.1 Vivre Deco môže ponúkať body ako odpočítateľné marketingové náklady, pričom systém ich udeľovania môže jednostranne meniť, a táto činnosť neoprávňuje Zákazníka požadovať náhradu škody. Jeden bod sa rovná 1 euro a môže byť využitý na nákup tovaru zo stránky www.vivrehome.sk.

   Promo body sú nasledovné body:

   • 7.9.1.1 body za pozvanie priateľov
    • 1. Zákazníci pri registrácii na stránke zašlú pozvánku ďalším osobám, ktoré nie sú a neboli členmi komunity Vivre na stránke www.vivrehome.sk.
    • 2. Osoby, ktoré získajú pozvánky uvedené vyššie, sa zaregistrujú a stanú sa Členmi;
    • 3. Po získaní členstva si tieto osoby zakúpia produkty zadaním objednávok z novovytvoreného účtu. Po uplynutí lehoty na odstúpenie (30 dní od prvej objednávky zaplatenej osobou, ktorú pozval Zákazník prostredníctvom stránky www.vivrehome.sk) Zákazník, ktorý zaslal pozvánku, dostane body v hodnote 5 euro, ktorý bude aktivovaný na stránke www.vivrehome.sk. Body sa vydávajú na účet Zákazníka a môžu byť využité na zakúpenie produktov, pričom 1 bod má hodnotu 1 euro.
   • 7.9.1.2 Body za vernosť a body, ktoré slúžia ako kompenzácia za iné aktivity: Vivre Deco oznámi Zákazníkovi e-mailom, že získal body za aktiváciu určitých mechanizmov alebo ako kompenzáciu za oneskorené alebo zrušené produkty. Zákazník využije link v e-maile a aktivuje/stiahne si body na stránke www.vivrehome.sk. Po stiahnutí môže body využiť ako platbu za produkty alebo prepravu za akúkoľvek objednávku z príslušného Zákazníckeho účtu.
  • 7.9.1.3 Podpora Partnermi a. Propagačný partner – Interiérový návrhár, architekt, dizajnéri interiérov atď., ktorý odporúča výrobky uvádzané na trh spoločnosťou Vivre a vedie k zvýšenému predaju dizajnových a montážnych služieb zákazníkom/klientom. Členovia, ktorí predávajú (online alebo offline) alebo koneční užívatelia (nie sú v spotrebiteľskom vzťahu s členmi spotrebiteľov), nie sú Propagačnými partnermi. Zamestnanci spoločnosti Vivre nemôžu byť propagačnými partnermi; b. Poukážka Designer - celková suma aktívnych bodov, vypočítaná v EUR, podľa článku 7.2.13 z Obchodných podmienok; c. Oprávnená objednávka - celková konečná hodnota (vrátane iných poplatkov - manipulačných, dobierok atď. a. vypočítaná podľa návratiek znížením hodnoty vrátených produktov z tejto objednávky vo výške najmenej 200 EUR a oznámená e-mailom pri odoslaní na adresu - kontakt@vivrehome.sk s Predmet - Propagačný partner a číslo objednávky. d. Stav "ukončená transakcia" - stav spracovania po prijatí a zaplatení objednávky, ako je to zobrazené v časti Môj účet/Moje objednávky; e. Platnosť bodov z Poukážky Designer - body môžu byť použité čiastočne alebo úplne do 12 mesiacov od aktivácie; po tomto období sa nevyužité body vyhodnotia v súlade s článkom 7.9.2; f. Podvod - snaha Člena alebo Propagačného partnera o zadanie neplatných objednávok, vytvorenie viacerých účtov na zadanie objednávok pre vlastné potreby, ďalší predaj a podobne. Akékoľvek podozrenie z podvodu v správaní Propagačného partnera alebo člena vedie k zrušeniu prijatých bodov a účtu Propagačného partnera, kým sa situácia nevyjasní (dokázanie štatútu Dizajnér/ Architekt/ Dizajnérska spoločnosť/Propagačný agent s dokladmi, diplomami, zmluvami atď.). Postupujte nasledovne: 1. krok - Členovia stránky, ktorí sú oprávnení propagovať výrobky predávané na stránke vivrehome.sk konečným spotrebiteľom, si prečítajú a akceptujú toto Nariadenie a vyžiadajú si prostredníctvom e-mailu na adrese kontakt@vivrehome.sk s Predmet - Propagačný partner a REGISTRÁCIA; 2. krok - Vivre Deco odovzdáva body Propagačným partnerom za nasledovných podmienok: oznámenie o tom, že objednávka je súčasťou Propagačného projektu, vo chvíli jej odoslania, e-mailom na adresu kontakt@vivrehome.sk s Predmet - Propagačný partner, obsahujúcim číslo objednávky a meno člena so štatútom Propagačný partner; objednávka musí byť v celkovej konečnej doručenej hodnote (vrátane iných poplatkov - manipulačných, dobierky atď.) vo výške najmenej 200 EUR.
 • 7.9.2 Doba platnosti (použitia) bodov Vivre je obmedzená. Body Vivre majú platnosť použitia pri prvej objednávke, do 12 mesiacov od dátumu ich aktivácie na účte zákazníka. Po uplynutí tejto doby, body Vivre staršie ako 12 mesiacov, budú automaticky zrušené a budú odpočítané z účtu zákazníka. Body nemôžu byť prevedené do Euro a môžu byť použité len na stránke www.vivrehome.sk. Body môžu byť použité len na účte, na ktorom boli získané, nemôžu byť prevedené na iný účet a nemôžu byť použité pri nákupe iných zákazníkov.
 • 7.9.3 V prípade akéhokoľvek podozrenia na podvod ohľadom získania a využívania takýchto promo bodov si Vivre Deco vyhradzuje právo jednostranne zrušiť akékoľvek pridelenie a využívanie bodov Vivre, a Užívateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody alebo protihodnotu za určité produkty.
 • 7.9.4 V prípadoch podľa bodu 7.8.1 pri produktoch, ktoré boli celkom alebo čiastočne uhradené s využitím promo bodov, sa platby nevracajú na bankový účet uvedený Zákazníkom; namiesto vrátenia platby Zákazník získa body (1 bod = 1 euro), ktoré môže využiť výlučne na stránke www.vivrehome.sk na budúce nákupy.
 • 8. Podvod

  • 8.1 Vivre Deco nebude od Zákazníkov alebo Užívateľov žiadnymi komunikačnými prostriedkami (e-mail/ telefón/ SMS atď.) požadovať informácie týkajúce sa dôverných údajov, účtov, bankových kariet alebo osobných hesiel.
  • 8.2 Zákazník/ Člen je zodpovedný za sprístupnenie osobných a dôverných informácií tretej strane.
  • 8.3 Vivre Deco nepreberá zodpovednosť v prípade, ak Člen/ Zákazník utrpí straty spôsobené treťou stranou, ktorá predstiera, že je alebo koná v mene Vivre Deco.
  • 8.4 Člen/ Zákazník bude informovať Vivre Deco o akomkoľvek pokuse o podvod.
  • 8.5 Vivre Deco nepodporuje SPAM. Každý člen/ Zákazník, ktorý výslovne uviedol svoju e-mailovú adresu na stránke, si môže zvoliť deaktiváciu účtu k tejto e-mailovej adrese.
  • 8.6 Komunikácia zo strany Vivre Deco prostredníctvom telekomunikačných zariadení (napr. e-mail) bude obsahovať úplné a presné identifikačné údaje alebo linky k nim k dátumu, kedy je správa odoslaná.
  • 8.7 Nasledovné činnosti sú považované za pokus o podvod vzťahujúci sa na Stránku/ Obsah a/alebo Vivre Deco. Vivre Deco si vyhradzuje právo podať trestné oznámenie voči stranám, ktoré sa snažili vykonať nasledovné podvodné činy:
   • 8.7.1 prístup k údajom týkajúcim sa Člena/ Zákazníka využitím účtu alebo inými metódami;
   • 8.7.2 zmena a modifikácia obsahu stránky alebo akejkoľvek korešpondencie zaslanej Vivre Deco Členovi/ Zákazníkovi.
   • 8.7.3 činnosť, ktorá ovplyvňuje fungovanie servera/ serverov, ktorý hostuje stránku;
   • 8.7.4 prístup alebo sprístupnenie obsahu, ktorý Vivre Deco zaslala akýmkoľvek spôsobom Členovi/ Zákazníkovi, tretej strane, ktorá nie je k tomu oprávnená, ak táto strana nie je zamýšľaným príjemcom tohto obsahu.
  • 8.8 Pokus získať body od Vivre Deco podľa článku 7.9 využitím falošných účtov (fiktívne mená, viac ako jeden účet na fyzickú osobu alebo využitie totožnosti iných strán) sa bude považovať za pokus o podvod a povedie k zrušeniu získaných výhod, zablokovaniu prístupu k stránke a oznámeniu tohto činu príslušným úradom.
 • 9. Vzdanie sa zodpovednosti

  • 9.1 Vivre Deco nepreberá zodpovednosť voči akémukoľvek Členovi/ Zákazníkovi, ktorý využíva stránku alebo obsah iným spôsobom ako podľa podmienok tohto dokumentu.
  • 9.2 Pokiaľ sa Člen/ Zákazník domnieva, že Obsah zaslaný Vivre Deco porušuje autorské práva alebo iné práva, môže sa obrátiť na Vivre Deco na stránke kontakt@vivrehome.sk a informovať ju o tejto skutočnosti.
  • 9.3 Vivre Deco nevyhlasuje voči Členovi alebo Zákazníkovi, že bude mať prístup k stránke alebo k službe, ak sa nezaregistruje na stránke, a nezaručuje mu právo stiahnuť si alebo celkom alebo čiastočne modifikovať obsah, celkom alebo čiastočne reprodukovať obsah, kopírovať alebo využívať obsah a previesť na akúkoľvek tretiu stranu obsah, ku ktorému mal prístup na základe užívateľskej zmluvy, bez písomného súhlasu Vivre Deco.
  • 9.4 Vivre Deco nie je zodpovedná za obsah, kvalitu, povahu iných stránok, ku ktorým môže mať Člen prístup s využitím iných liniek, bez ohľadu na ich povahu. Vlastníci takýchto stránok sú výlučne zodpovední za ich obsah.
  • 9.5 Vivre Deco je oslobodená od zodpovednosti za využívanie stránky a/alebo obsahu zaslaného Členovi/ Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky), prostredníctvom stránok, e-mailom alebo zamestnancom Vivre Deco, ak ich využívanie spôsobí akúkoľvek škodu Členovi/ Zákazníkovi alebo tretej strane, ktorej bol tento obsah zaslaný.
  • 9.5 Od 1 marca 2019 je tovar predávaný prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK ZÁKAZNÍKOM doručené prostredníctvom SC Vivre Deco SA, identifikačné číslo J40/3718/2012, daňové identifikačné číslo RO30010618. V prípade individuálnych zákazníkov alebo právnických osôb, ktoré nie sú registrované v európskom systéme VIES, pri nákupe tovaru v rámci EU budú faktúry vystavené vrátane miestnej DPH vo výške 20%. Faktúry budú vystavené s použitím DPH kódu SK4120014679 na spoločnosť Vivre Deco SA, podľa slovenkých právnych noriem. Potom bude takto získaná DPH spoločností Vivre Deco SA odvedená do štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky v súlade so smernicami 2006/112/ES o spoločnom systéme daní z pridanej hodnoty.V prípade firemných zákazníkov registrovaných do systému http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk budú pri nákupe tovaru v rámci EÚ faktúry vystavené bez DPH. Tieto faktúry budú vystavené s použitím DPH kódu RO 30010618 spoločnosti VIVRE DECO v súlade s rumunskými daňovými zákonmi. Tento predaj je považovaný za nákup tovaru v rámci EÚ a je zbavený povinnosti platiť DPH podľa bodu 138 smernice Rady 2006/112 / ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
  • 9.6 Vivre Deco nedáva žiadne priame ani nepriame záruky týkajúce sa nasledovného:
   • 9.6.1 Náklady na doručenie objednaných výrobkov kuriérskym systémom na stránke www.vivrehome.sk od Vivre Deco sú nasledovné: a) za dodávku objednaných výrobkov s celkovou hodnotou menej než X €, poplatok za dodanie má hodnotu X € (vrátane DPH) b) za dodanie objednaných výrobkov v celkovej hodnote viac než X €, dodanie je bezplatné, hradí ho výlučne Vivre Deco. Celkovú sumu objednávky oznámime Zákazníkovi v čase zadania objednávky a Zákazník výslovne súhlasí, zadaním objednávky, s odhadom ceny transportu, bez ohľadu na údaje, ktoré sú základom pre stanovenie týchto nákladov. V dôsledku toho Zákazník nemôže žiadať po zadaní objednávky nižšiu cenu transportu na základe vlastného odváženia alebo odmerania balíka. Vivre Deco poskytuje službu dodania až po dvere bytu/budovy z dodacej adresy špecifikovanej v čase zadania objednávky, ak charakteristiky/špecifiká lokality umožňujú realizáciu dodania bez porušenia právnych predpisov o bezpečnosti práce. Ak dodanie nemožno vykonať bez porušenia právnych predpisov, poskytovateľ služieb, kuriérska firma môže odmietnuť dodanie až po dvere bytu/budovy.
   • 9.6.2 služba nebude prerušená, bude bezpečná a bezchybná
   • 9.6.3 Vivre Deco môže mať kampane s bezplatným dodaním (poplatok za dodanie - tak, ako je definovaný v 9.6.1 súc 0 (nula) €. Bezplatné dodanie sa aplikuje iba pre výrobky s celkovou hodnotou viac než X €, iba za určitých podmienok, zahrnujúc, ale nielen týchto, nasledovné: a. zachovanie zmluvy/objednávky v počiatočnej formulke (bez zmien/meškaní). b. zmena objednávky z iniciatívy Vivre Deco: zmeny dodacej lehoty (hlavne meškania), výrobky, ktoré sa stali nedostupnými, iné chyby v systéme atď.
  • 9.7 Podľa týchto VOP operátori, administrátori a/alebo vlastníci stránky nie sú zodpovední za činnosť a jej následky, vrátane, ale nie len, nákupov, špeciálnych ponúk, promo akcií alebo iných typov činností/ linkov/ transakcií/ spolupráce/ atď., ku ktorej môže dôjsť medzi Členom a Zákazníkom a treťou stranou, ktorá je v danom prípade priamo alebo nepriamo zaangažovaná.
 • 10. Vyššia moc a náhodné udalosti

  • 10.1 S výnimkou prípadov, ktoré nie sú výslovne predpísané, nie je žiadna zo strán tejto zmluvy zodpovedná za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy riadne a včas, ak bolo nesplnenie spôsobené vyššou mocou.
  • 10.2 Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný informovať druhú stranu bezodkladne a úplne o vzniku takejto udalosti, a prijať primerané opatrenia na obmedzenie jej následkov.
  • 10.3 Strana alebo jej právny zástupca, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je oslobodený od tejto povinnosti, ak táto udalosť zabráni jej splneniu.
  • 10.4 Ak do 15 dní od udalosti stále trvá udalosť spôsobená vyššou mocou, každá strana bude mať právo skončiť zmluvu a oznámiť druhej strane toto skončenie, pričom žiadna zo strán nebude mať nárok na náhradu škody.
  • 10.5 Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, predloží dôkaz o nemožnosti plnenia z dôvodu vyššej moci do 30 dní od udalosti (v rámci obmedzení podľa bodu 10.3).
  • 10.6 Pri náhodnej udalosti a bez ručenia na strane Vivre Deco je možné, že dodávka produktov nebude zrealizovaná. V takom prípade môže Zákazník dostať dodatočné promo body (podľa vlastného uváženia Vivre Deco alebo podľa konkrétneho prípadu), ktoré môže použiť po neobmedzený čas na nákup produktov na stránke www.vivrehome.sk podľa bodu 7.9.
 • 11. Súdne spory

  • 11.1 Využitím/ navštívením/ prezeraním si atď. stránok a/alebo akéhokoľvek obsahu Vivre Deco akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky, atď.) udeľuje Člen/ Zákazník svoj súhlas s týmito VOP.
  • 11.2 Všetky spory ohľadom týchto VOP, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom alebo Zákazníkom a Vivre Deco, sa budú riešiť zmierlivou cestou.
  • 11.3 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Členom a Vivre Deco alebo jej partnermi budú riešené zmierlivou cestou. Ak nie je urovnanie možné, spor sa bude riešiť pred príslušným súdom v sídle Vivre Deco, alebo na príslušnom súde v domácnosti spotrebiteľa, v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • 11.4 Majúc na zreteli ustanovenia Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 ohľadom riešenia sporov on-line, týkajúcich sa spotrebiteľov, zmeny a doplnenia Nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, Vivre Deco ponúka Členovi/Zákazníkovi možnosť upustiť od súdneho urovnania prípadných sporov a využiť európsku platformu riešenia sporov on-line (ODR platformu), ktorá predstavuje digitálny nástroj vytvorený Európskou komisiou pre nezávislé, nestranné, transparentné, efektívne, rýchle a spravodlivé riešenie sporov, mimo súdnych siení, týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o predaji alebo poskytnutí spotrebiteľských služieb on-line medzi spotrebiteľom, ktorý má bydlisko v Únii a obchodníkom so sídlom v Únii. V tejto súvislosti možno použiť nasledujúci odkaz na platforme RSO: ODR.
  • 11.5 Pokiaľ niektoré z vyššie uvedených ustanovení bude neplatné alebo neúčinné, bez ohľadu na konkrétny prípad, nebude mať toto ustanovenie vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení.
  • 11.6 Tento dokument bol vyhotovený v súlade s rumunskými právnymi predpismi a riadi sa nimi.Táto Zmluva podlieha rumunským zákonom. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou VIVRE DECO SA a Klientom / Kupujúcim, budú riešené priateľsky alebo, ak to nie je možné, súdne spory budú riešiť príslušné rumunské súdy v Bukurešti.
 • 12. Záverečné ustanovenia

  • 12.1 Vivre Deco si vyhradzuje právo zmeniť tieto ustanovenia ako aj modifikovať stránku/ jej štruktúru/ službu a akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho upozornenia Člena alebo Zákazníka.
  • 12.2 V rámci obmedzení podľa týchto VOP nie je Vivre Deco zodpovedná za chyby stránky, vrátane modifikácií, nastavení atď., ktoré nevykonal administrátor stránky.
  • 12.3 Vivre Deco si vyhradzuje právo zobrazovať reklamné bannery a/alebo linky na akejkoľvek podstránke stránky v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
 • 13. Kontaktné údaje a ďalšie informácie

  • 13.1 V prípade otázok alebo návrhov adresovaných Vivre Deco nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 4212-333-31020 od pondelka do piatka medzi 08:00-17:00 hod. alebo e-mailom na stránke kontakt@vivrehome.sk.
  • 13.2 Komentáre, otázky, spätná väzba, nápady, návrhy alebo akýkoľvek druh komunikácie alebo informácií ohľadom stránky www.vivrehome.sk, jej prevádzky alebo vylepšení sú výlučným vlastníctvom Vivre Deco.

  Spracovanie osobných údajov: Vivre Deco je zapísaná v registri pre účely spracovania osobných údajov pod číslom 22845.

 • V súlade s novými Nariadeniami Európskej únie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR) Vás prosíme, aby ste si vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie na nasledujúce účely: správna prevádzka platformy Vivre, meranie používania platformy Vivre, rozšírená funkčnosť, ako odporúčané produkty a iné typy funkcií, ktoré nám umožnia ukázať Vám tie najvhodnejšie ponuky prostredníctvom rôznych marketingových kanálov.